עמוד קודם עמוד הבא

2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר

מטרת המחקר אינה קובעת רק את המשתנים המובילים לשאלות ולהשערות [לאור סקירת הספרות], כי אם גם את אוכלוסיית המחקר. אוכלוסיית המחקר מתבטאת בקבוצות המוגדרות בהתאם למטרת המחקר. הקבוצה יכולה להיות מורכבת מקהל של מדינה שלמה, כמו במחקר על עמדות פוליטיות, על התייחסות לדת וכיוצא באלה. המחקר יכול להתייחס לאוכלוסיה גדולה עוד יותר, כמו עמדתם של תושבי מדינות בעלות מכנה משותף ו/או טעם משותף [למשל, העולם המערבי] לגבי מצרך או שירות מסויים, ויכול גם להתייחס לקבוצות מצומצמות מאוד, כמו קבוצה אתנית קטנה, קבוצת העשירון העליון או המאיון העליון באוכלוסייה. המחקר עשוי להתייחס לקבוצת גיל מסויימת או לקבוצת השכלה מסויימת. אוכלוסיית המחקר מורכבת ממטרת המחקר ומהקבוצות הרלבנטיות למטרה זו.

בשנים האחרונות מתפרסמים מחקרים שונים על הצרפתים האוכלים שומן ואינם לוקים בהתקפי לב. מחקרים מצביעים כי היין שהם שותים מנטרל את ההשפעות ההרסניות של השומן. מחקרים אחרים סותרים זאת, אך כמובן, שאוכלוסיית המחקר היא הצרפתים ומקום המחקר הינו צרפת. אם מנסים לברר שוני בין תופעה הבאה לידי ביטוי בצפון צרפת ובאופן שונה בפריז, הרי שהמקומות הרלבנטיים למחקר יהיו מקום המחקר ואוכלוסייתן תהיה אוכלוסיית המחקר. מחקר בדבר תכונות או דרך התנהגות של קבוצה דתית, מיסטית או חרדית מסויימת, יהפוך את בני אותה קבוצה לאוכלוסיית המחקר ואת מקום פעילותה למקום המחקר.

בדוגמאות שהבאתי בסעיפים הקודמים, ניתן לראות כי אוכלוסיית המחקר הנוגעת לרכבים בעלי נפח מנוע גדול ובעלי עלות גבוהה, יכולה להיות אוכלוסייה מבוססת ועל כן, אין לערוך את המחקר בקרב אוכלוסייה המוגדרת כבני המעמד הבינוני ומטה. גם אז ניתן לבחור מידגם מסויים מתוך אותה אוכלוסייה מבוססת [למשל, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים וכו'] ולחקור את הנושא. כאשר מדובר על הוראה שיתופית בקבוצות קטנות, אוכלוסיית המחקר תהיה ילדים הלומדים בבית ספר יסודי או בתיכון וניתן גם למקד את המחקר בקבוצה ממיצוב גבוה או נמוך וכיוצא באלה, על פי מטרת המחקר.

לעולם אין לבחור אוכלוסייה שאינה רלבנטית למחקר ויש להתייחס למקום המחקר כסביבה האידיאלית שבה ניתן לחקור את הנושא.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות