עמוד קודם עמוד הבא

5.9 אומנויות פלסטיות

האמנויות הפלסטיות כמוהן כתחומי יצירה אחרים מושפעות מהסביבה. אם נתייחס לתקופות בהן הדפוס לא היה מפותח ועיתונים לא היו קיימים, ניתן לראות לעתים בציור מסויים מעין ביקורת עיתונאית. נכון שביקורת זו ארכה זו רב, אך יחסית לקצב הייצור באותם ימים, ניתן לראותה ככזאת. במהלך השנים התפתחות טכניקות ציור, צביעה, פיסול, כאשר לכך התווספה שיטתיות של כל סגנון אמנותי. השיטתיות לא נולדה מעצמה, אלא היוותה את הקו של האמן ובמקרים רבים את הקו של התקופה. ניתן להשוות פעמים רבות בין אמנות פלסטית לבין אמנות בת ימינו, למרות שלכאורה ההשוואות מתייחסות בדרך כלל לתקופה הקלאסית ולרנסאנס מבחינת הדמיון והמגמה הדומה. יחד עם זאת, יש לזכור כי האמנות, כמו הספרות, התיאטרון והקולנוע, מהווה תולדה של התפתחות משלב לשלב ומתקופה לתקופה, התפתחות הנובעת בין השאר מתפיסות פילוסופיות, תיאוסופיות, חברתיות וכיוצא באלה. לא ניתן לפרש את "הגרניקה" של פיקאסו מבלי להכיר את הרקע ההיסטורי של מלחמת האזרחים בספרד ולא ניתן להבין את הבארוק, בלא להבין את הלך הרוחות במעבר מהרנסאנס למנייריזם ומהמנייריזם לבארוק ואת השוני שהוביל ליצירות שבתקופת הרנסאנס היו נחשבות כפסולות וסוטות.

יחד עם זאת, הן באמנות הקלאסית, הן באמנות ימי הביניים והרנסאנס ועד ימינו, קיימות יצירות רבות בעלות אופי דתי ולשם כך יש להכיר את כתבי הקודש השונים ואת הצגת הנושאים השונים מכתבי הקודש, בין אם מדובר בתנ"ך או בברית החדשה ובאמנות אסלאמית בקוראן. גם כאשר הציור הוא ציור דתי, ניתן למצוא בו פעמים רבות ביקורת. כך למשל, ניתן לראות במחזור חיי ישו שצוייר על ידי ג'וטו בקפלה ארנה שבפדובה, אמירה לגבי יהודה איש קריות שקיבל את הכסף עבור הסגרתו של ישו, הקבלה לנטילת הנשך שהיה הסיבה לבנייתה של הקפלה. כדאי גם להכיר את כתביו של דנטה ואת פסיקתו החד- משמעית כנגד נוטלי הנשך וכמובן, את יחסיהם של דנטה וג'וטו. למעשה, המחקר בתולדות האמנות מכסה שטחים רבים, כאשר ניתוח יצירתו של ג'וטו אינו שונה מבחינה עקרונית מניתוח יצירותיהם של מונק או ג'קומטי על רקע "תקופת החרדה". לכל יצירה יש מבוא חברתי, דתי, פוליטי או אתני האמור להסביר מדוע צייר או פסל מביאים לפנינו יצירה בדרך זו. משמעות הדבר, כי בין תחומי היצירה השונים ובינם לבין תחומים נוספים כמו חברה, דת, פילוסופיה ופוליטיקה, ישנה הדדיות ועל מנת לחקור נושאים אלה, יש צורך לערוך השווואות, לא רק בתחום היצירה הפלסטית, אלא בכלל הגורמים שהביאו ליצירה זו.

ניתן לראות כי במדעי הרוח והאמנויות דברים אינם נוצרים מעצמם ומדמיון פרוע בלבד. לכל דבר יש יסוד בתקופה, בחברה, בסביבה ובמאפייניה ועל מנת לחקור נושאים אלה באופן רציני, יש לערוך השוואות שתובלנה, בסופו של דבר, למסקנה הגיונית ובעלת תמיכה רחבה ככל האפשר.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות