עמוד קודם עמוד הבא

3.4 אינפורמנטים וראיונות

לאינפורמנטים חשיבות רבה במחקר האיכותני. בדרך כלל, מעבר למה שמתגלה לחוקר בתצפית ואף בתצפית משתתפת, קיימות תופעות שונות כמו מערכות יחסים משפחתיות, אלימות, אהבה אסורה וכיו"ב, אשר ניתן ללמוד עליהן מסיפורים ורכילויות שונות של אנשי הסביבה הנחקרת. סיפורים אלה ניתנים על ידי אנשים תוך דיבובם, כאשר לעתים הם מסופרים מרצון, לעתים בפליטת פה תוך כדי שיחה ולעתים תוך כדי דיבוב. לנתונים הנובעים משיחות אלו [שיש כמובן לאמתם] חשיבות רבה, שכן אותם נתונים אמורים להוביל את החוקר ביתר בהירות לעובי הקורה ולסייע בתכנון צעדיו הבאים. לעתים ניתן ללמוד מאותן שיחות על דרך שכנוע טובה לקבלת ראיון יחודי, להשתתפות בטקס סגור או פרטים לגבי סביבת המחקר ככלל. את אותם אנשי הסביבה שיצרנו איתם קשר נכנה "אינפורמנטים", היינו מספקי מידע. יש לתעד את דברי האינפורמנטים באופן מדוייק ככל האפשר בתיאור הליך המחקר.

[עיין למשל במקורות המפורטים בסוף הפרק: אלאור, תש"ן; Shokeid, 1998]

בנוסף לאינפורמנטים המספקים מידע באופן בלתי פורמאלי, קיימים ראיונות, שבהם נבחרים אנשים מהסביבה, וצגות להם שאלות ומתפתחת שיחה האמורה לספק לחוקר נדבכים שונים למחקרו. את הראיונות יש לתעד כלשונם בכתב, כיוון שראיונות אלה מהווים אף הם את חומר הבסיס לניתוח התוצאות.

[עיין למשל במקורות המפורטים בסוף הפרק: אלאור, תש"ן; לוסטיק, 1985]

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות