עמוד קודם עמוד הבא

4.3 אסטרטגיות בניהול

מחקרים בתחומי הניהול מתרכזים פעמים רבות בגורמי התועלת, המכונים ארבעת ה-P [Pruduct, Price, Place, Promotion]. כל אותם גורמים, מהווים חלק ממערכת השיווק של מוצר, שירות או פרוייקט כלשהו וכאשר חוקרים את כדאיותו הכלכלית ואת דרך הכנסתו, יש לבחון פעמים רבות גם את האסטרטגיה האידיאלית עבור המוצר.

לכל עסק קיימת אסטרטגיה, בין אם הוא מודע לכך ובין אם אינו מודע לכך. לעתים האסטרטגיה מתוכננת ולעתים אינה מתוכננת. יש והאסטרטגיה מכוונת לפריצה אל השוק ובמקרים אחרים מיועדת לאפשר לחברה או למוצר לשרוד בשוק תחרותי. קיימות דרכים שונות לבחירת אסטרטגיה, כאשר בדרך כלל מדובר באסטרטגיה המובילה להצלחה ולעתים באסטרטגיה המובילה לכשלון. אין פירוש הדבר שאסטרטגיה המובילה לכשלון הינה אסטרטגיה שנועדה להכשיל את העסק, כי אם אסטרטגיה המיועדת לחסל עסק או להוצאת מוצר מן השוק בדרך הפחות כואבת והמונעת הפסדים ככל האפשר.

האסטרטגיות הניהוליות מהוות נדבך חשוב בתחום הניהול ואמורות לסייע הן בניהול השוטף והן בתהליך השיווק ובהשקעות עתידיות. בין אם מדובר בהשקעות עתידיות באותו תחום או בתחום שונה, הרי שכדאי לבחון את האסטרטגיה הטובה ביותר לצורך כך. קיימים ספרים שונים העוסקים באסטרטגיות אלו ומבחר מהם מובא להלן:
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב.
קוטלר, פ., (1997), עקרונות השיווק (שני חלקים), המכון לפריון העבודה והיצור, תל אביב.
שגב, ע., וגריי, פ., (1995), אסטרטגיה ליחידה עסקית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב. [ספר חשוב במיוחד]
Aharoni, Y., (1996), The Foreign Investment Decisions Process, Divistion of Research, Graduate Schools of Business Administration, Harvard University, Boston.
Boston Consulting Group Staff, (1968), Perspectives on Experience, Boston Consulting Group, Boston. [עוסק בשלבי התפתחותה של יחידה עסקית. חשוב לצורך האסטרטגיה.]
Chanon, d.f., (1973), The Strategy and Structure of British Enterprise, Division of Research, Graduate Schools of Administration, Harvard University, Boston.
Hambrick, D.C., “Taxonomic Approaches to Studying Srategy : Some Conceptual and Methodological Issues”, in: Journal of Management, Vol. 10, 1984, pp. 27-41.
Hofer, C.W. & Schendel, D., (1987), Startegy formulation: analytical concepts, St. Paul, MN: west publishing, p. 4.
Pickle, H., & Fiedlande, F., “Seven Societal Criteria of Organization Success”, in: Personal Psychology, Vol. 20, 1967, pp. 165-178.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות