עמוד קודם עמוד הבא

5.6 ארכיאולוגיה

המחקר הארכיאולוגי מושתת בעיקר על ידע היסטורי ועל סימנים המתגלים במקומות שונים ומעידים על הימצאותו של ישוב או הימצאותה של ציוויליזציה כלשהי בעבר הרחוק. המחקר הארכיאולוגי אינו מתמצה בחפירות, שכן יש לדעת היכן לחפור והדבר מושתת או על נתונים היסטוריים או על מפות שנמצאו בחפירות שונות, או בגילויים שונים, כמו ספינות עתיקות וכיוצא באלה.

בין השאר, ניתן ללמוד על מקורות למחקר ארכיאולוגי מכתבים עתיקים שנעשו על גבי פפירוס, קלף או כדים וכן מציונים שונים בכתיבת ההיסטוריה העתיקה של יוון, של המקרא וכו'. אותם מקורות מהווים רק קצה חוט שממנו ארוכה הדרך עד להגעה לממצאים המבוקשים, אם בכלל. בשלב הראשון יתבקש כותב החיבור לנתח תהליכים ותופעות, אך בהמשך, אם יתמיד בכך, יצא למסע חיפושים במעין אי-מטמון משלו, כאשר המקורות העומדים לרשותו מהווים מעין כתב חידה, שעל ידי פיענוחו השיטתי יוכל להגיע לממצאים שמלכתחילה יכולים לכל היותר להיות משוערים ובפועל יבוא לידי ביטוי רק לאחר גילויים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות