עמוד קודם עמוד הבא

1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני

לצורך דיון על חקירה מדעית יש צורך להגדיר את המושג מדע. המדע הוא הצבר של ידיעות מאומתות המאפשרות לנו להגדיל את הבנתינו לגבי תחומים שונים, כשאותן ידיעות מאורגנות באופן שיטתי ובשפה המובנת לכל מי שעוסק באותו תחום מדעי.

החקירה המדעית מתחלקת לשני סוגים עיקריים: החקירה הכמותית והחקירה הפרשנית. החקירה הכמותית [פוזיטיביסטית] מתבססת על עובדות ומחייבת הבנה בין הנחקרים לחוקרים, קיים צורך להגדיר מושג, לתת לו הגדרה עיונית, כאשר מול החוקר ניצבת בעיית התוקף, היינו, האם אנו מצליחים להעביר את כוונתנו באמצעות הכלי שאנו מפנים לעולמו של הנחקר. במילים אחרות, האם הגדרנו באופן מדוייק את שאלותינו והנחקרים אמנם הבינו אותן כפי שרצינו שיבינו, ועד כמה הצליח החוקר באמצעות כלי זה למדוד את מה שהיה בכוונתו.

מאחר ולמודל הפוזיטיביסטי יש מגבלות, נוצר צורך בחקירה הפרשנית [האיכותנית]. במחקר זה אין לחוקר שאלות מנוסחות, אך קיימת בו האפשרות לתקשר באופן ישיר ובלתי אמצעי עם הנחקר, תוך היכולת לשמוע, לשוחח, לצפות ולקרוא. חקירה זו מוגדרת גם כחקירה נטורליסטית, אשר מנסה להישאר נאמנה לטבעה של תופעה, היינו צפייה במצב הטבעי הראשוני, תוך העלאת השאלות והסקת מסקנות לגבי התופעה מתוך התבוננות החוקר. בעוד שהמחקר הכמותי מאופיין במדידת משתנים והשפעתו של משתנה בלתי-תלוי על משתנה תלוי, תוך ניסוח שאלות בצורה המדוייקת ביותר, הרי שבמחקר האיכותני לעומת זאת, אין שאלות מנוסחות וכלי המחקר באים לידי ביטוי בשיטות כמו צילום, ראיונות עומק וחקר השיח. להלן אציג את עיקרי החקירה המדעית, השתלבותן של האינדוקציה והדדוקציה בחקירה והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבים השונים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות