עמוד קודם עמוד הבא

2.6 גוף החיבור

גוף החיבור הוא למעשה לב החיבור. גוף החיבור הוא מכלול הפרקים המתפרש בחיבור האקדמי מהפרק שלאחר המבוא ועד לפרק האחרון שלפני הסיכום. הדבר זהה מהחיבור הפשוט ועד תזות מתקדמות. קיים הבדל בין החיבורים השונים, כאשר החיבור הפשוט עד רמת סמינריון עשוי לחלק את הפרקים על פי תת-נושאים ולסקור בכל פרק תת-נושא מסוים, כמו למשל חיבור הבא להשוות בין שלושה אמנים מתקופה מסוימת או מתקופות שונות. בחיבור מסוג זה ניתן להציג בכל פרק את המאפיינים של כל אמן, להביא דוגמאות מיצירותיו, להציג דעות פרשנים תוך ציון מראי המקומות ואת המסקנות מהשוואה זו להביא בדיון מסכם או להקדיש פרק נוסף לדיון, ואת המסקנות להביא בסוף, בסיכום. אותו כנ"ל יכול להתבצע לגבי השוואה בין שלושה סופרים, בין שלוש יצירות של סופר מסוים, להציג תקופות היסטוריות, או להעלות בכל פרק נושא השייך לתקופה היסטורית מסוימת ולדון בו, כאשר סדר הפרקים מהווה רצף הגיוני וזורם של הדיון כולו.
אם החיבור עוסק בשינוי מדיני או אידיאולוגי בחברה מסוימת או במדינה כלשהי, ניתן להציג בפרק הראשון את התהליך המהווה גורם לאותו שינוי או את הרקע לכך, בפרק השני ניתן להציג את מהלך השינוי והתרחשותו בפועל ובפרק השלישי את תוצאותיו. פרק נוסף עשוי להיות דיון או לערוך דיון זה בסיכום שבסוף החיבור.

כאשר חיבור עוסק בשינוי חברתי מסוים, ניתן לערוך בפרק הראשון סקירת ספרות הדנה בהיבטים שונים של אותו שינוי חברתי. כאשר פרק עוסק במספר היבטים או תת-נושאים, רצוי לחלק אותו לתת-פרקים ולסמן אותם במספרים המעידים על שייכותם של תתי-הפרקים לאותו פרק. אם הפרק הראשון סוקר את הגישות החברתיות שהיו בישוב העברי בארץ בשנות ה20-, לאחר הקדמה קצרה בראשית הפרק יבוא הסעיף הראשון שיעסוק בתפיסות הסוציאליסטיות של המהגרים מאירופה באותה תקופה וישומן במספר 1.1., תת-הפרק השני יעסוק בהתלבטויות המהגרים היהודים לישראל ביחס אל הערבים וישומן במספר 1.2. וכן הלאה. כאשר מסמנים תת-פרק, הסיפרה השמאלית במספר הינה מספר הפרק ואילו הסיפרה הימנית [מימין לנקודה] מהווה את מספר תת-הפרק. תת-פרק רביעי בתוך הפרק השני יסומן 2.4. וכן הלאה.

במחקרים ובעיקר בתזות, מקובל להציג בפרק הראשון סקירת ספרות או סקירת ספרות מחקרית. נושא סקירת הספרות מפורט בהרחבה בשער השני העוסק במחקר. למרות זאת, ראוי לציין בקצרה, כי סקירת הספרות התיאורטית והמחקרית אמורה להוות מעין "ארגז כלים" בכתיבת החיבור האקדמי, מאחר ואותה סקירת ספרות, המתבססת על המקורות השונים ועל מחקרים שונים שנערכו, תהווה את הכלי לביסוס הטיעונים השונים במהלך החיבור ותהווה את הבסיס המחקרי, בין אם מדובר במחקר מקיף ורציני או בחיבור מצומצם שבו מתמצה המחקר בהעלאת רעיון ובדיקתו.

ראוי לזכור כי גם העלאת רעיון [טענה] בחיבור אקדמי,
מבוססת על ספרות מוקדמת, היינו על המקורות.

להלן מספר דוגמאות לראשי פרקים בגוף העבודה בחיבורים שונים:
הדוגמה הבאה מציגה גוף חיבור בסוציולוגיה העוסק בתהליך הסוציאליזציה בתנועת הצופים.
פרק א: סקירת ספרות
1.1. הקבוצה
1.2. היחיד
1.3. ערכים ועקרונות
1.4. הנוער ומקומו בחברה
פרק ב: תנועת הצופים - עקרונותיה ומימושם
פרק ג: השינוי הערכי והמעשי שחל בתנועת הצופים בשנות ה90-

לאחר גוף החיבור יבואו הסיכום והביבליוגרפיה.
ראשי הפרקים הבאים מציגים את גוף החיבור בתחום הקולנוע העוסק בתפקידו ובתרומתו של הסרט הדוקומנטרי.

פרק א: מגמות וקשיים בהפקת סרט תיעודי
1.1. מגמות
1.2. קשיים
פרק ב: תרומתו של הסרט התיעודי
2.1. תרומתו של הסרט לצופה
2.2. תרומתו של הסרט התיעודי לבעל הענין
פרק ג: הכוח הפוליטי

לגבי מחקרים ובכללם תזות לתואר שני ושלישי, אעסוק בהרחבה בשער השני העוסק במחקר ובו יוצגו דוגמאות לגוף החיבור במחקרים השונים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות