עמוד קודם עמוד הבא

5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה

גיאוגרפיה היא תחום מגוון המתמזג למעשה בתחומים שונים ורחוקים לא אחת זה מזה. הגיאוגרפיה הפיזית עוסקת בתהליכים טבעיים שיצרו את מבנה כדור הארץ וכן בהתרחשויות שגרמו לשינויים פיזיים ואקלימיים [לדוגמה, פיצוצים גרעיניים, מלחמת המפרץ וכו']. הגיאוגרפיה המדינית מתייחסת להתפתחויות שברובן הן פוליטיות, כשאלו יצרו גבולות מדיניים שהובילו למצב נתון. לגבולות מדיניים אלה, השלכות גיאוגרפיות הנוגעות לדרכי מעבר וגישה, לקשר בין קבוצות אתניות וכיוצא באלה. הגיאוגרפיה החברתית מתייחסת יותר לתהליכים המצויים בסביבה הסוציולוגית, כמו סגרגציה [התבדלות] של קבוצות אתניות, קבוצות דתיות, להסתגרותן ולהתרחבותן על פני שטחים גיאוגרפיים וכו'.

יוצא, אם כן, שלגיאוגרפיה הפיזית קיים מבוא בתחום הפיזיקה וסביבותיה, לגיאוגרפיה המדינית מבוא בתחום ההיסטוריה ומדע המדינה ולגיאוגרפיה החברתית מבוא בתחום הסוציולוגיה.

כדי לחקור את הגיאוגרפיה הפיזית, יש צורך להכיר תופעות טבעיות או מלאכותיות שגרמו להיווצרות כדור הארץ, בין אם מדובר בפני כדור הארץ או במעמקיו, כמו היווצרות נפט, הצטברות מים, שוני במעלות החום וכו'. תופעה אחת גוררת תופעה אחרת, כך שכתוצאה מאקלים מסויים ואדמה מסויימת נוצרת במקום אחת צמחייה רבה ובמקום אחר מדבר והיווצרות זו גורמת להשלכות נוספות על ההיבטים הפיזיים של כדור הארץ. במחקר הגיאוגרפי בתחום זה, יש להתייחס לגורמים לאותן תופעות ולאותן תופעות בתור גורם.

במחקר העוסק בגיאוגרפיה המדינית, יש להתייחס להתרחבותה של האוכלוסייה, לשינויים החלים בכוחות צבאיים שונים, להסכמים מדיניים וליסודות בטבע העשויים להוות גבול מדיני או לחילופין, יוצרים גבול מדיני מעצם קיומם. אחד הנושאים החשובים בתחום המחקר הגיאוגרפי, הן המדיני והן הפיזי, הינו המיפוי. גם דרכי המיפוי מהוות מדע בפני עצמו [קרטוגרפיה] ומדע זה התפתח רבות מאז נוצרו מפות באמצעים מיושנים, כמו הטלת זוויות לכוכבים ושימוש בטלסקופים, כאשר כיום מרבית המיפוי מתבצע על ידי תצלומי אוויר.
בגיאוגרפיה החברתית, יש להתייחס לתפיסות חברתיות של הקבוצות השונות הנחקרות בתחום, לעמדות אידיאולוגיות, בין אם הן דתיות או פוליטיות ולאילוצים הנובעים מהתרחבות האוכלוסייה.

בתחום האוקיינוגרפיה, היינו חקר הימים, המחקר דומה למחקר הגיאוגרפיה הפיזית. על החוקר לעמוד על הגורמים השונים ליצירת זרמים תת-קרקעיים, מערבולות, הימצאותם של בעלי חיים במקומות מסויימים, כוחות משיכה חריגים, והאטמוספירות הנובעות מהעומק וההבדלים ביניהן במקומות שונים בהתאם לתנאים אקלימיים ופיזיים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות