עמוד קודם עמוד הבא

1.2 האינדוקציה והדדוקציה

התיאוריה והחקירה המדעית מבטאות תהליך מעגלי דו-כיווני של אינדוקציה ודדוקציה. התהליך האינדוקטיבי יוצא מפרטים ומרחיב את התופעה לכלל הכללה. התהליך הדדוקטיבי לוקח הכללה וממנה יוצא לפרטים לפי הכללה זו.

כיצד משתלבות בחקירה המדעית אינדוקציה ודדוקציה

כדי להבין את השתלבותן של האינדוקציה והדדוקציה בחקירה המדעית, צריך לדעת כי קיים קשר בין תיאוריה ומחקר, כאשר התיאוריה היא מערכת דדוקטיבית, הבנויה על הרבה הכללות אמפיריות שהתקבלו במחקרים קודמים. התיאוריה משמשת במחקר הכמותי.

במחקר האיכותני משתמשים בתהליך האינדוקטיבי, כאשר חוקר איכותני אינו מבקש לאשר השערות מוקדמות מראשית המחקר או להפריכן, כי אם לגבש תפיסה על סמך נתונים מצטברים, כשהתיאוריה נבנית על בסיס של ראיות. לפיכך המחקר האיכותני מגבש ללא הרף את התיאוריה המצויה באופן תדיר בתהליך של עיצוב וגיבוש. לעומת המחקר הכמותי, שהינו ליניארי ומתעבה כתוצאה מתוספת מחקרים המבוססים על מחקרים קודמים, היינו בניית התיאוריה על פי הספרות המחקרית [מערכת דדוקטיבית], הרי שהמחקר האיכותני הינו רצף מעגלי, המלמד מתוך הסתכלות על תפיסות חדשות והיבטים חדשים הנובעים מתוך התצפיות והבדיקות.

בתהליך האינדוקטיבי ניתוח מושגים מצטמצם בפירוט ובהבהרה של מושגי מפתח ומהווה שלב מחוייב מציאות בפיתוח התיאוריה. כדי שתיאוריה תתגבש, קיים צורך לקבוע את זיקת הגומלין שבין המושגים השונים באופן סכמטי. [עיין גם בסעיף 2.2.העוסק במשתנים בפרק הבא] עקרון בולט של האינדוקציה הוא, שאת מסקנות התיאוריה צריך להסיק בהתחלה תוך התייחסות לתוצאת הניסוי שטרם ידועה לנו, אך רק בתום הניסוי נוכל לוודא את התוצאה ואת אישושה או פסילתה של התיאוריה.

התהליך הדדוקטיבי לעומת זאת, מורכב על מערכת המסודרת מבחינה לוגית, כאשר המושגים והקורלציה שביניהם בתוך התיאוריה עומדים במבחן האמפירי ומשום כך, התיאוריה הינה מערכת דדוקטיבית הבנויה על ריבוי הכללות אמפיריות שהתקבלו במחקרים קודמים. בריימן (1988) מציין כי מחקר כמותי מתואר לרוב כבעל מבנה הגיוני, שבו התיאוריה קובעת מהן הבעיות בהן יעסוק המחקר, תוך קביעת השערות הלקוחות מהתיאוריה הכללית. במחקרים אלה משתלבת הדדוקציה, כפי שטוען מרטון (1971) כי ברגע שמתגלות אחידויות אמפיריות, נודעות להן תוצאות ישירות לגבי המערכת התיאורטית. כאשר המחקר הוא מכוון, נקבע הנימוק ההגיוני לדברים קודם שהושגו הממצאים ולפיכך ניתן לומר כי האינדוקציה משתלבת בתוך המחקר האיכותני ואילו הדדוקציה משתלבת במחקר הכמותי.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות