עמוד קודם עמוד הבא

1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני

מחקר כמותי

מחקר איכותני

משמש בעיקר במדעי הטבע, כלכלה וניהול

משמש בעיקר במדעי ההתנהגות - עוסק באנשים ובבעלי חיים.

מסורתי

אלטרנטיבי - מחפש הסברים חדשים למה שקיים

מבוסס על ניסוי

עוסק בדברים אמיתיים, שקורים במציאות

מנסה לצפות מה יקרה בעתיד במקרים דומים

מתאר מציאות

עוסק בעובדות, מספרים, מדידה, השערות והוכחות

עוסק בדיעות, הערכות, תפיסות, הבנה של דברים בתוך הקונטקט שלהם

המחקר ייתן מספר מצומצם של חוקים

הוליסטי

המחקר חיצוני לחוקר

החוקר מצוי בתוך המחקר

נורמטיבי

פרשני, נותן אינטרפרטציות אישיות

חיפוש אחר חוקיות

אידאוגרפי - עוסק ברגשות, בתחושות, בערכים.

עוסק במספרים, בכמויות ובמידע

המידע הוא סובייקטיבי, איכותי, מבוסס על מחשבות ורגשות


תרשים מס' 3: המחקר הכמותי והמחקר האיכותני

לאחר הבהרת המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני, אפרט בסעיפים הבאים את שלבי החקירה המדעית בכל אחד משני סוגי מחקר אלה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות