עמוד קודם עמוד הבא

3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר

הבסיס למחקר האיכותני הינו שאלה המעוררת עניין בחוקר, כאשר השאלה נובעת מחוויה אישית, תהליך פוליטי או תחום עניין אקדמי. בניגוד למחקר הכמותי, המבסס את השערות המחקר על סקירת ספרות, הרי שהמחקר האיכותני מציג בשלב הראשוני התרשמויות, ידיעה אישית או סיפור אישי, המובילים להתעניינות המיוחדת המובילה לשאלת המחקר. אם נעיין במאמרו של איל בן-ארי (1989) "חיילים במסיכות: צה"ל והאינתיפאדה", נמצא כי הפיסקה הראשונה עוסקת בשירות המילואים הפעיל שעשה הכותב, בתחושותיו משירותו בחברון ומעלה את השאלה "מה 'עשתה' לנו תקופת שירות זו כחיילים וכבני אדם?". הפיסקה הבאה מתחילה בנקודת המוצא המובילה את הכותב, כאנתרופולוג, לשאלת המחקר: "השילוב המיוחד של אזרח מודאג ואנתרופולוג, שהינחה אותי בארבע השנים האחרונות בהתבונני בחברה שלי, הביא אותי לתהות על פשר הדבר." תמר אלאור (תש"ן), שחקרה את אוריינות הנשים בחסידות גור, מציגה את הבסיס למחקר בפתיח. מדובר בעבודת דוקטורט שקנתה לה שם ומתחילה בכותרת "ומעשה שהיה כך היה:". הבסיס למחקרה של אלאור נובע מביקורה של החוקרת בחדר המתנה של רופא, שם היא פוגשת באקראי באשה דתיה הממתינה אף היא. היא מפתחת איתה שיחה, מעלה שאלות המסקרנות אותה, כמו סגירותם של החרדים ונושא החינוך, וסופו של דבר, שהגיעה לשכונה חרדית, התערתה באווירה המקומית וחקרה, במה שהיא מכנה "מסע אישי", את נושא למידת הנשים בחסידות גור.

אלאור מתייחסת לידע מוקדם הנובע מספרות מוקדמת, מעלה הנחות משלה, אך אין אלו השערות מחקר, אלא בסיס לשאלות המהוות את נקודת המפנה ההופכת את ההתעניינות הראשונית למחקר: "מה משמעותה של אוריינות זו? האם מתנהל משא ומתן על גבולותיה? האם הנשים מבקשות לכבוש תחומי דעת חדשים שהיו מנועים מהן עד עתה? האם ישנם מצבים בהם נשים 'גונבות' דעת מבעליהן ומבניהן? מהו התוקף המעשי והאידיאולוגי שיש לאוריינות זו?" וכו'.

העלאת השאלות כחלק רציף מהחוויה הראשונית, שנבעה מאותה פגישה אקראית בחדר ההמתנה לרופא, מהווה בסיס למחקר האיכותני. בכך דומה מבחינה עקרונית וטכנית נקודת המוצא של אלאור לנקודת המוצא של בן-ארי.

בשלב זה, לאחר שגיבשנו את נושא המחקר, כתוצאה מהיכרות כללית או ידע כללי על הנושא והעלינו את שאלות המחקר, יש לתכנן אותו, כאשר השיטה אמורה להתבסס על אינטראקציה עם מושא המחקר. קיימות מספר טכניקות של מחקר איכותני, כפי שעמדתי על כך בפרק הראשון וניתן להשתמש באחת מהן או לשלב בין כמה מהן. על כך כותבת אלאור (תש"ן) בסיכומה כי: "מסך רחב של התנהגויות נצפות, רב-קוליות בדיאלוגים, ועושר דוקומנטרי, היוצרים תוהו ובוהו של נתונים, מתמקד המחקר בנושאים מגובשים אותם הוא מבקש להבין. זהו מעבר מן המרובה על המעט, מן המציאות החברתית, אל מציאות אנאליטית. מעבר זה מהווה ויתור על תיאור מציאות עשירה אך חסרת פשר לטובת חלקים ממנה אותם ניתן להביא ומהם ניתן להקיש על החלקים שנותרו מטושטשים." בדברים אלה מלמדת אלאור על תהליך האינדוקציה של המחקר האיכותני וכדאי לחוקרים מתחילים לעיין במחקרה, הן בפתיח, הן בסעיף הדן באיכות הידיעה והן בסיכום, הדן בהפקת ידע [ניתן למצוא בקלות את העמודים הרלבנטיים בתוכן העניינים].

שיטת המחקר עשויה להיות תצפית, תצפית משתתפת, ראיונות אישיים, שאלונים פתוחים עליהם יענו נחקרים, והשוואת נתונים אלה עם חומר מחקרי אחר. יש לתכנן בקפידה את שלבי המחקר, כאשר חייב להיות רצף הגיוני בין שלב לשלב, כאשר כל שלב או תת-שלב אמור לענות במישרין או בעקיפין על שאלות המחקר וניתן להפיק ממנו את הנדרש לחוקר.

הדברים האמורים, עשויים לתת בסיס להכנת מחקר איכותני, אך ללא ספק, כדי להצליח בכך בצורה ראויה, ראוי לעיין במספר מחקרים איכותניים, כאשר רשימה מומלצת של מחקרים מסוג זה מופיעה בסוף הפרק. מתוך עיון במחקרים אלה ניתן ללמוד הן על הבסיס למחקר, הן על בניית שאלות המחקר והן על דרך תכנונו, ביצועו וניתוח הממצאים.

בסעיפים הבאים אסקור בקצרה את שיטות המחקר האיכותני הנפוצות, כאשר ניתן להתרשם מדרך ביצועה של השיטה על ידי עיון באותם מחקרים מומלצים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות