עמוד קודם עמוד הבא

1.1.2 החקירה האיכותנית

החקירה האיכותנית "נטורליסטית", מתייחסת אל האדם כמטרתה הסופית והחוקר נדרש להבנת האדם, פעולותיו ופירושן של פעולותיו. המחקר האיכותני תופס את המציאות כשלמות שאינה ניתנת לפירוק ולפיכך כל נתוניה נאספים ומתועדים, כשגם תוצאות שאינן טיפוסיות נידונות לפרטיהן. (צבר, 1990) החוקר האיכותני מנסה להשאר נאמן לטבע, כאשר על פי ברימן (1988, פרק 2), קיימות חמש טכניקות במחקר האיכותני:
 1. סקר - טכניקה זו אמורה ליצור ולקבוע כמות נתונים למידגם גדול של אנשים המייצגים אוכלוסיה רחבה, במטרה לבדוק תיאוריות או השערות המשתקפות בהרבה תעסוקות בתור אמצעי לתפוס מרכיבים רבים של המדע.
 2. ניסוי - עבודה עם קבוצה קבועה ומשתנה יחיד בקבוצה כדי לראות מה יקרה.
 3. אנליזה - האנליזה תטפל במידע שכבר נאסף.
 4. תצפית מובנית - צפייה מרחוק על פעילות וקידוד כמותי של תוצאותיה.
 5. אנליזה של תכולה - ניתוח כמותי של תכולת מידע דוגמת אמצעי תקשורת.
על פי ברימן (1988: פרק 3) קיימים שישה שלבים לחקירה האיכותנית-נטורליסטית והם:
 1. ראייה דרך עיני החוקר. הדבר מחייב אמפתיה עם הנחקרים תוך יכולת לחדור למשמעויות במסגרת בה פועלים הנחקרים. על החוקר להכיר את תרבות הנחקר ולהשתמש בשפתו.
 2. תיאור. לתת את מירב הפרטים על מצב חברתי של נחקר. חשוב לתת תיאור מלא וברור.
 3. קונטקסטואליזציה. הצורך להציב את רעיונותיהם של האנשים בקונטקסט ערכי וכן הצורך בפרשנות למתרחש, תוך הבנת מכלול החברה ופרטיה.
 4. שימת דגש על התהליך. הסתכלות על חיי החברה לא כדבר סטאטי המוצג בזמן נתון, אלא את תהליך הבניה לאורך זמן, תוך בדיקת השינויים המתרחשים.
 5. גמישות והיעדר מובניות. קיימת נטיה להציג אסטרטגיות של מחקר שהן יותר פתוחות ופחות מובניות, להתרחק משיטות של מערך מחקרי, מתוך הנחה שקיימת אפשרות להיפתח לנושאים שטרם שמנו לב אליהם.
 6. תיאוריה ומושגים. המחקר הנטורליסטי מתרחק מתיאוריות ושיטת מחקר, כאשר אלו מתפתחות בשטח. לפני המחקר אין תהליך של המשגה ואופרציה, כיוון שהדבר מגביל את החוקר ואינו תואם את דרך הראייה של הנחקרים.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות