עמוד קודם עמוד הבא

2.5.1 הטענה

בחיבור שאינו מחקר אלא מוגדר כסמינריון, פרו"ס או סתם עבודה אוניברסיטאית, קיים צורך להציג את הנושא שנדון בו בחיבור. לשם כך כפי שראינו קיים המבוא. דבר נוסף שנהוג להכיל במבוא הוא הטענה. הטענה הינה מעין השערה מצומצמת, אשר בשונה מהשערת המחקר המתבססת על סקירת ספרות, פירוקה למשתנים והעלאת השערות האמורות להיבדק במחקר עצמו, הרי שהטענה מבוססת בדרך כלל על הכרה כללית של הנושא, כאשר ניתן לכתבה בראשית העבודה בסוף המבוא ולבדוק אותה במהלך העבודה, או לחילופין לפתח את הנושא במהלך העבודה בגוף החיבור ולאחר הסיכום והמסקנות, לכתוב את המבוא כולו וזאת לאחר שאני יודעים מה עומד להתרחש בין דפי החיבור וכן הטענה שבסופו של דבר תתברר במסקנתנו.

כתיבת הטענה והמבוא מראש, אינה מחייבת אותנו להוכיח אותה וניתן אף לסתור אותה, אך דרך זו מאפיינת יותר קו חשיבה מחקרי. מאידך, החיבור הפשוט יחסית עד רמת הסמינריון אמור להציג במבוא את הנושא ואף את המסקנה שנגיע אליה ועל כן עדיף וגם קל יותר להשאיר את המבוא ובכללו את הטענה לסוף החיבור ולכתוב הן את המבוא והן את הטענה לאחר שברור לנו במה עסקנו.

כפי שציינתי במבוא, הצגת הטענה יכולה להתחיל במלים "בעבודתי אטען..." או "בעבודתי ארצה לטעון..." לעתים הטענה עשויה להציג חשיבה מסוימת אשר מופרכת בסופו של דבר על ידי ניתוח הנתונים.

חשיבותה של הטענה רבה, שכן הטענה מהווה את ההצדקה
לחיבור האקדמי שכאמור גם הוא מהווה מחקר בזעיר אנפין


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות