עמוד קודם עמוד הבא

5.2 היסטוריה

סטודנט מתחיל הבא לכתוב חיבור אקדמי בנושא היסטורי כלשהו, יפנה, מן הסתם, לאנציקלופדיה כללית שתיתן לו מושג ראשוני בנושא, בהמשך יפנה לספרי היסטוריה ולמאמרים שונים על פי אחת משיטות החיפוש המופיעות בשער השלישי ויוכל לכתוב חיבור המתבסס על הנתונים אותם שאב. במקרה זה, ילקט הכותב מידע מספרים שונים וישלב אותם כדי לתמוך בטענתו או לבדוק התפתחות ומהלכים היסטוריים.

המחקר ההיסטורי שונה. הוא אינו מבוסס על ספרים קיימים, אם אי ספרים אלה מהווים עבורו נקודת מוצא לצורך בדיקה או השערה כשלהי. יחד עם זאת, על מנת לגלות ולפתח ידע חדש בהיסטוריה, יש לבסס את המחקר על ממצאים חדשים, או ממצאים קיימים שטרם נחקרו. לדוגמה: מסמכים העשויים להטיל אור שונה על פרשה מסויימת, ממצאים ארכיאולוגיים המעידים על ישוב שהיה קיים במקום, מספר תושביו, טקסים פולחניים שהתנהלו וכיוצא באלה. ניתן כמובן לערוך הצלבות בין ממצאים אלה לבין יצירת אותה תקופה, כמו ספרים שנכתבו, מחזות ודעות ומגמות שהובעו בהם, ציורים שהראו דמויות מאותה תקופה בצורה מחמיאה או לחילופין, בצורה צינית וכן הלאה.

לעתים ניתן להיעזר לצורך המחקר ההיסטורי בכתבי קודש. במקרים אחרים קיים תיעוד רחב או מצומצם של תהליכים היסטוריים [כמו למשל "מדינת האתונאים" לאריסטו, "תולדות מלחמת פילופוניס" לתוקידידס]. ספרים שנכתבו לפני עשרות שנים או לפני יותר מאלפיים שנה, עשויים להוות בסיס למחקר היסטורי, המטיל אור חדש על אותה תקופה בעקבות ממצאים שונים, ארכיאולוגיים או תיעודיים, המגיעים לידיו של החוקר.

לעתים ניתן גם לשלב את המחקר ההיסטורי עם ביקור באתרים השונים הנחקרים מבחינה היסטורית, ללמוד על הדרכים השונות, על תנאים גיאוגרפיים, דרכי מעבר ומכשולים שונים אשר לעתים עשויים להעלות שאלות מחקר, כמו כיצד ניצח צבא מסויים בקרב למרות מכשולי טבע שעמדו לפניו וכיוצא באלה.

המחקר ההיסטורי, כמו כל מחקר השוואתי, זקוק למידע היקפי רחב

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות