עמוד קודם עמוד הבא

2.8 הליך המחקר

הליך המחקר הינו השלב המתחיל ברגע שיצאנו לבצע את המחקר בפועל. בעוד שהכנת התשתית המחקרית, היינו סקירת הספרות, הגדרת המשתנים, הרכבת שאלות המחקר והשערות המחקר, ההחלטה על אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר וכן בניית כלי המחקר, הינם שלבים המתבצעים על ידי החוקר ומתוכננים על ידו בלבד, הרי שהשלב בו הוא יוצא לשטח ופונה אל הנחקרים, עד אשר בידו נמצאים הנתונים הנמסרים לעיבוד, מהווה את הליך המחקר.

בהליך המחקר יש לפרט את הימים והשעות שבהם ניגש החוקר למקום המחקר או למקומות בהם מתבצע המחקר. יש לפרט עם מי שוחח ומה הסביר בקשר למחקר, במטרה שיאפשרו לו את ביצועו בשטח. לפרט בעיות או התנגדויות שצצו במהלך המחקר וכן את צורת החלוקה, התגובות באופן כללי ואם הנחקרים מילאו את השאלונים במקום, או שקיבלו אותם והחזירו אותם לאחר זמן מה.

לעתים המחקר מתבצע במשך מספר ימים ובמספר מקומות. במצב זה יש לפרט כל שלב, תוך ציון מספר הטפסים שחולקו לנחקרים ומספר ההחזרים. למספר הטפסים ומספר ההחזרים חשיבות רבה, שכן ככל שהמידגם גדול יותר ומספר ההחזרים גבוה יותר, כך קיימת סבירות למהימנות גבוהה יותר של המחקר ותוצאותיו.

לאחר שהתבצע הליך המחקר בשטח, יש לציין את דרך עיבוד השאלונים, באיזו תוכנה הם עובדו ומה ההוראות שניתנו למבצע העיבוד הסטטיסטי, אם החוקר לא עושה זאת בעצמו.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות