עמוד קודם עמוד הבא

3 פרק ג': המחקר האיכותני

בעיקרו שונה המחקר האיכותני מהמחקר הכמותי בשני צירים עיקריים: ציר הכמות וציר האיכות. מבחינה כמותית מתמקד המחקר האיכותני בחלקים ממציאות ואף בפרטים, בעוד שהמחקר הכמותי מנסה להסביר תופעה נרחבת יותר. אם נתייחס לדוגמאות שהבאתי בפרק הקודם, הרי שהפונקציה של רכישת רכב בעל נפח מנוע גדול מול יכולת תשלום, או הישגיות כפועל יוצא של הוראה בקבוצות קטנות, מתייחסים לכלל החברה או לרבדים מתוכה, כאשר בתוך רבדים אלה, או בתוך אותן קבוצות, מסקנות המחקר הינן כלליות. מבחינה זו המחקר הוא דדוקטיבי ומלמד מהכלל על הפרט. למידה זו, שמן הכלל אל הפרט, מתייחסת באופן סטטיסטי לכלל הפרטים, אך אינה נוגעת בכולם, כפי שעמדתי על כך שקיימות סטיות תקן ומגבלות הפוגעות במהימנות המחקר וממצאיו.

ההבדל השני הוא איכותי. המחקר הכמותי מתייחס באופן כללי למגמת רצונות של אנשים או למגמה של תופעות, אך אינו מתייחס לדרך הניתוח של הפרט בבואו לרכוש רכב או בהצגת חוויותיו מדרך הלמידה וההוראה. המחקר האיכותני לעומת זאת, עוסק באיכות. אם היינו מתייחסים לנושא הרכב, הרי שהיינו מתעניינים לדעת מדוע אדם אוהב מכונית בעלת נפח מנוע גדול. היינו מתעניינים בסיבות שהוא מעדיף אותו על רכב אחר, בתחושות שלו, בשקט הנפשי שמקנה לו הרכב, בסדרי העדיפויות שלו מבחינת הוצאת הכספים וכיוצא באלה. אם היינו מתייחסים מבחינה איכותנית לנושא שיטות הוראה, היינו שומעים מהתלמיד כיצד הוא חש בכיתה גדולה וכיצד בקבוצה קטנה. היינו מתעניינים בסיבות לכשלונו או להצלחתו, לא רק כעובדה שדבר אחד עדיף על השני, אלא מה היתה הרגשתו ברגעים נתונים, יחסיו עם החברים ועם המורה, יחס המורה אליו, האינטראקציה שבשיעורים ומחוצה להם וכן הלאה.

המחקר האיכותני דומה לשיחה שבה אדם מספר על חוויותיו לחברו שמאזין. בהיבט המחקרי, החבר הוא החוקר, אשר אמור לקבל מהנחקר תיאור חווייתי, להיות נאמן לשפתו של הנחקר ולצטטו, גם כאשר לשונו אינה תקנית, לתאר את שפת גופו אם ניתן, את התנהגותו, את מה שאמר ומה שאמרו לו וכן את ההתרחשות כפי שהיא.

למחקר האיכותני טכניקות ושיטות השונות מאלו של המחקר הכמותי ועליהן אעמוד בסעיפים הבאים.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות