עמוד קודם עמוד הבא

1.4 המחקר האיכותני וסוגיו

במחקר האיכותני מוכרות מספר טכניקות לבדיקת הנושא הנחקר. ניתן לראות בטכניקות השונות סוגים שונים של מחקר איכותני, כפי שיפורטו להלן:
  1. השאלון הפתוח – בניגוד למחקר הכמותי, שבו השאלונים סגורים ומבטאים מגמה באופן סטטיסטי, הרי שהשאלון הפתוח מתייחס גם כן למידגם גדול יחסית של נבדקים, אלא שכל אחד מהנבדקים אמור לענות על השאלות במילותיו הוא ולבטא את תחושותיו לגבי השאלה המועלית. המענה על שאלונים אלה דומה לטכניקת הריאיונות, אלא שבעוד שהריאיון מבוסס על דיאלוג המנוהל על ידי המראיין בהתאם לתשובות הנחקר, בשאלון התשובות מתייחסות לשאלה מוגדרת מראש ללא המשכיות דיאלוגית. [ראה גם טכניקת "סקר" בסעיף 1.1.2.]
  2. תצפית משתתפת – כניסתו של החוקר לחברה מסויימת, שהייתו בתוך החברה ואף השתתפות מסויימת שלו בפעילות החברה, תוך תיעוד המתרחש. שיטה זו מקובלת בדרך כלל בתחומי האנתרופולוגיה אך גם בתחומים אחרים במדעי החברה וההתנהגות. [ראה טכניקת "ניסוי" בסעיף 1.1.2.]
  3. ניתוח נתונים ממחקרים שכבר נעשו, הצלבתם ועל ידי כך הגעה למסקנות. [ראה טכניקת "אנליזה" בסעיף 1.1.2.]
  4. תצפית – על התרחשות בקבוצה מסויימת או בחברה מסויימת, תוך תיאור ההתרחשויות ותרגומן לנתונים כמותיים. גם שיטה זו מקובלת מאוד בתחום האנתרופולוגיה וכן בתחומים נוספים במדעי החברה וההתנהגות. [ראה טכניקת "תצפית מובנית" בסעיף 1.1.2.]
  5. ניתוח תופעות – ניתוח תופעות חברתיות הנובעות מהתרחשויות שונות וממכשירים שונים הקיימים במסגרת החברתית, כמו אמצעי תקשורת, מוצרי צריכה וכיוצא באלה. [ראה טכניקת "אנליזה של תכולה" בסעיף 1.1.2.]
כפי שציינתי בפרק הקודם, למחקר הכמותי תשעה שלבים, אך שלבים אלה מורכבים פעמים רבות מתת-שלבים נוספים ועל כן בהצגת שלבי ביצוע המחקר הכמותי, אביא מספר רב יותר של שלבים האמורים להיות רלבנטיים לחוקר באופן מעשי.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות