עמוד קודם עמוד הבא

5.1 המחקר ההשוואתי

המחקר ההשוואתי כשמו כן הוא: השוואה. ההשוואה יכולה להיות בין טקסטים שונים, מציאת מקבילות בין מציאות היסטורית בזמן נתון לבין היצירה באותו זמן, בין הלכי רוח לבין התפתחויות פוליטיות, בין נתונים היסטוריים לממצאים ארכיאולוגיים וההיפך ובין נתונים היסטוריים מתופעות חברתיות ליצירות תיאטרון, ספרות, ציור, מוזיקה וכן הלאה.

המחקר ההשוואתי הינו בסיס לתיאוריות שונות הנובעות מהדמיון או מההקשר שבין נתונים מסויימים משדה אחד לנתונים בשדה אחר. משירתו של י.ל. גורדון ניתן ללמוד על הלכי הרוח בתקופתת ההשכלה ומיצירות אמנות בתקופת הרנסאנס או הבארוק ניתן ללמוד על תפיסות חברתיות, דתיות ופוליטיות באותה תקופה. יצירה אמנותית או ספרותית עשויה לתת גיבוי או לבסס השערה לגבי יחסים בין המינים [יחסי מיגדר] וביוגרפיה של אמן או סופר עשויה להיות חיונית להבנת יצירתו.

אין פרק זה בא להציג מחקרים או שיטות מחקר מורכבות בתחומי מדעי הרוח והאמנויות, כי אם להביא בקצרה בתחומים המסויימים דרכי ראייה ואפשרויות גישה להשוואה בין תחומים שונים לצורך הבנת הנושא ויכולת חקירתו.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה





ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פ



הקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים




כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות