עמוד קודם עמוד הבא

2.3.1 המחקר הכמותי

המחקר הכמותי משמש בדרך כלל למדעי הטבע ולמדעי החברה והניהול המבקשים לחקור רעיונות על פי עמדות של נשאלים באופן כמותי. ניתן ללמוד מהגדרתו, כי מדובר בבחינה כמותית של נתונים אשר תוצאותיה אמורות להוות בסופו של דבר את ממצאי המחקר.

המחקר הכמותי מתבצע באופן מסורתי על בסיס מחקרים קודמים, אשר מהווים את התשתית להשערות המחקר. משום כך מחקר זה חייב בהקדמה של סקירת ספרות הנוגעת למצב המחקר העכשווי, כשסקירת ספרות זו באה רק לאחר הגדרת שאלות המחקר.

באופן סיסטמתי יש לזהות את מטרת המחקר, להציב את שאלות המחקר כשהן מוגדרות ומבוססות, לסקור את הספרות המדעית והמחקרית וכן ספרות תיאורטית הנוגעת לנושא, לבסס על ספרות זו השערות המהוות מעין חיזוי עתידי ולאחר מכן לבנות את כלי המחקר.

כלי המחקר מהווה בדרך כלל שאלון סגור, כאשר יש מספר דרכים לבנות שאלון זה, כפי שיפורט בהרחבה בשער השני.

מבנה החיבור האקדמי העוסק במחקר כמותי הינו על פי הסדר הלוגי של פעולות המחקר. בדרך כלל המבוא עוסק בהצגת הבעיה הנחקרת, מוגדרים בו מטרות המחקר ושאלותיו וכן מוצגת בו תכנית המחקר. הפרק הראשון שלאחר המבוא יהווה סקירה של ספרות מחקרית ו/או תיאורטית, כאשר לאחר פרק זה יופיע הפרק המחקרי שיציג באופן סיסטמתי וברור את שלבי המחקר השונים.

בפרק המחקר תוצג מהות המחקר, מטרת או מטרות המחקר, לאחר מכן תוצגנה שאלות המחקר, כאשר יש לנסח את שאלות המחקר באופן שמשתנה תלוי מושפע ממשתנה בלתי תלוי כך שיזוהו משתני המחקר שיבואו לאחר מכן [גם אם הוצגו שאלות המחקר קודם לכן במבוא]. בהתאם למשתני המחקר נרכיב את השערות המחקר בהתאם לחיזוי הנובע מסקירת הספרות, יוצג כלי המחקר שהוא בדרך כלל שאלון סגור. יינתנו לגביו הסברים ולאחר מכן יפורט הליך המחקר כפי שמבוצע על ידי הכותב. בשלב הבא יופיעו ממצאי המחקר.

לאחר הצגת ממצאי המחקר המנותחים בדרך כלל באמצעות תוכנת מחשב ייערך דיון המהווה את בדיקת ממצאי המחקר וכן הצלבות של השאלות השונות כפי שנבחרו, בהתאם לסקירת הספרות שנערכה לאחר המבוא. דיון זה אמור להוות את עיקר החיבור ואת ניותחו האנליטי, כאשר מסקנותיו של הדיון תוצגנה בפרק הסיכום. בפרק הסיכום גם תוצגנה מגבלות החקר והמלצות למחקרי המשך.

לאחר הסיכום תופיע ביבליוגרפיה כאשר לאחריה, במידה ויש, יוצגו נספחים שונים המהווים אף הם מקורות לחיבור עצמו.

כל האמור מהווה סקירה קצרה בלבד של מבנה החיבור המחקרי, אולם על מנת להכיר את חלקי החיבור המחקרי ולהבין את תפקידם, יש לעיין בפרק העוסק במחקר כמותי בשער השני.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות