עמוד קודם עמוד הבא

2.3 המשתנים

לאחר שהגדרנו את מטרת המחקר, אנו יודעים באופן ממוקד יותר מה אנו מעוניינים לחקור. לדוגמה, חברת מכוניות המעוניינת לברר פוטנציאל מסחרי של רכב חדש, תרצה לברר את עמדות הלקוחות הפוטנציאליים לגבי הסכום שהם מוכנים להשקיע, הדרישות מהרכב [גודל, צורה, מספר נוסעים וכו'], אחריות נדרשת וכיוצא באלה. בדרך כלל דבר אחד תלוי בדבר שני. למשל, אם הלקוחות מעוניינים בנפח מנוע גדול יותר, הרי שהבאתו של הרכב ושיווקו, תלויים במוכנותם של הלקוחות להשקיע סכומי כסף גדולים יותר ולכן יבוא רכב בעל נפח מנוע גדול, תלוי בסכום הכסף אותו מוכנים הלקוחות לשלם. נתונים אלה, התלויים זה בזה, מוגדרים כ"משתנים" או כ"משתני המחקר".
קיימים משתנים תלויים ומשתנים בלתי-תלויים. משמעות הדבר שהמשתנה התלוי, תלוי במשתנה הבלתי-תלוי. בדוגמה שהבאתי, המשתנה של נפח המנוע הרצוי, תלוי במחיר הרכב לצרכן. משתנים אלה אמורים לשמש אותנו הן לצורך שאלות המחקר והן לצורך השערות המחקר.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות