עמוד קודם עמוד הבא

2.7 הסיכום

הסיכום בחיבור הפשוט עד רמת סמינריון מהווה למעשה קשירת קצוות של חלקי גוף החיבור והעלאת המסקנות. אין מדובר בתקציר הפרקים, כי אם בהצגת הטענה, קווים כלליים המעידים על הדרך שבה פעלנו כדי להגיע למסקנות והצגת המסקנות בצורה קצרה וברורה. בדרך כלל, אין צורך להרחיב את הסיכום, כי אם להציגו על פני עמוד אחד ולא יותר משלושה עמודים ובכך למצות את הנושא.

הסיכום מבוסס על הנאמר בחיבור עצמו ועל כן אין מציינים מראי מקומות בתוך הסיכום, כי אם מתבססים על הנאמר מבלי לייחס את הנאמר למקור כלשהו.

למעשה, דרך הסיכום דומה בחיבור עד דרגת סמינריון ובחיבור המחקרי להוציא הבדל אחד משמעותי: בחיבור הפשוט נהוג בדרך כלל, בעיקר במדעי הרוח, באמנויות ובמדעי החברה בחיבור שאינו מחקרי להציג מעין דיון וניתוח של כלל הנתונים ומיד לאחריו את המסקנות הנובעות ממנו.

לעומת זאת, בחיבור המחקרי מתקיים בדרך כלל הדיון בנפרד, כאשר הדיון מהווה אנליזה של כלל פרקי החיבור ואילו בסיכום מובאות בעיקר המסקנות.

יש להקפיד על כתיבה תמציתית ועניינית בעיקר בסיכום, כיוון שעלינו לזכור שאת מה שהיה להעלות בחיבור העלנו בגופו וכעת לא נותר אלא להסתמך על מספר קודים הברורים לקורא מקריאת כלל החיבור ולהעלות את המסקנות.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות