עמוד קודם עמוד הבא

3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות

לעתים מעונין הכותב להשוות באופן אסוציאטיבי או להציג מקבילה לאמירה מסוימת, כאשר מקבילה זו או ההערה האסוציאטיבית אינן מהוות חלק מהחיבור. כאשר מתעורר הצורך או הרצון לעשות זאת, אין להכניס את ההערה כחלק מהחיבור, מאחר והחיבור האקדמי אמור להיות ענייני ולעסוק אך ורק בתחום הדיון שבו הוא עוסק.

לפיכך, הערות והשוואות מסוג זה ממוקמות כהערות שוליים. כאשר מראי המקומות מופיעים בהערות שוליים, כמו בהיסטוריה, אמנות או משפטים, מופיעה גם ההערה האסוציאטיבית או המקבילה בהערות, בסדר רץ כחלק ממכלול הערות השוליים.

כאשר מראי המקומות מופיעים בסוגריים, כמו למשל במדע המדינה או ספרות, תופענה הערות בהערות שוליים המסומנות במספר רץ או בכוכבית בתחתית העמוד. 

יש לזכור כי הערות אלו עשויות לתרום, אך לעולם הן אינן חלק מהחיבור גופו ועל כן יש למקמן בשוליים ולא כחלק מהחיבור


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות