עמוד קודם עמוד הבא

1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]

העבודה הפרו סמינריונית הינה מודל מוקטן של עבודת הסמינריון. עבודה זו מחייבת חלוקה למבוא, גוף העבודה וסיכום.

מטרתו של המבוא הינה הצגה קצרה ותכליתית של הנושא העומד על הפרק וכן הצגת מטרת העבודה, כלומר הגדרת השאלה 'מה ארצה לברר במהלך הכתיבה?', כשבסיום המבוא יש להציג את הטענה המועלית. חיבור אקדמי, נועד מיסודו לברר שאלה כלשהי. ברמת הפרו-סמינריון והסמינריון מדובר בטענה, שבה יש לתמוך על ידי סקירת ספרות, הבאת דוגמאות מהכתובים או ממציאות מוכחת, ניתוח ממצאים אלה והסקת המסקנות. יש לזכור כי לא תמיד חייבת המסקנה להיות תואמת לטענה. ניתוח נכון של הספרות והיסקים הגיוניים, עשויים לסייע בהגעה למסקנה.

וכמובן רצוי לזכור שכמו בחיבור האקדמי הבסיסי, בעבודת הפרו-סמינריון יש להקפיד על מראי מקומות המעידים על המקור שמשם נלקח רעיון מסוים, ציטוט או ממצא כלשהו.

החיבור הפרו-סמינריוני מורכב בדרך כלל ממבוא, פרק ראשון הסוקר בקצרה את מה שנכתב על הנושא. הפרק השני אמור בדרך כלל לדון במקרים מקבילים שטרם נחקרו ולעתים מוסיפים גם פרק שלישי המהווה ניתוח ודיון לשני הפרקים הראשונים. בסיכום יש להביא את הדעה האישית הנובעת מהחומר שהוצג ולהציג את המסקנות.

על מנת להתאמן היטב בכתיבת החיבור, מומלץ לפחות בשלבים ראשונים לכתוב בתחילה את פרקי העבודה והסיכום, כאשר המבוא ייכתב בסוף, יציג בבהירות את הנושא ויסביר את הטענה ברוח המסקנה שבסוף.

ולא לשכוח! בסוף העבודה יש לכתוב רשימה ביבליוגרפית שבה מפורטים בצורה ברורה, על פי הכללים כל המקורות שבהם נעזרת לכתיבת העבודה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות