עמוד קודם עמוד הבא

2.5 השערת המחקר

לפני שהגדרנו משתנים וניסחנו שאלות מחקר, עסקנו בסקירת ספרות ו/או במצב המחקר, ובהתאם לנתונים שאספנו בפרק זה ניתן, על סמך תוצאות מוקדמות של מחקרים, להעלות השערות לגבי ממצאי מחקרנו. את סקירת הספרות יש לאסוף בהתאם למטרת המחקר ולשאלותיו ומאחר והשאלות מהוות פונקציה של שני משתנים [בלתי-תלוי ותלוי], אזי גם ההשערות של המחקר תהיינה פונקציה של אותם משתנים, אשר יהוו עבורינו את הבסיס לשער את ממצאי המחקר ובשפה פשוטה יותר, את התשובות לשאלות שהעלינו.

אם נחזור לדוגמאות שהועלו בסעיף הקודם, אזי בהתאם למשתני המחקר ניתן יהיה להעלות את ההשערות הבאות:
‘ככל שמוכנותם של אנשים להשקיע ברכב סכום גדול יותר, כך ניתן יהיה למכור מספר רב יותר של רכבים בעלי נפח מנוע גדול.‘
כמובן שהשערה זו תתבסס על ספרות מחקרית שממנה ניתן להסיק כי אנשים מעוניינים ברכבים בעלי נפח מנוע גדול. אם המסקנה מסקירת הספרות היא שאנשים אינם מעוניינים ברכבים בעלי נפח מנוע גדול, הרי שההשערה תהיה שונה.

לגבי השאלה המחקרית בתחום החינוך, נוכל לשער, בהתאם לסקירת הספרות המתבססת על שרן (1978) וריץ' (1996) כי:
‘ככל שההוראה תתבצע בקבוצות קטנות יותר, כך יהיו הישגי התלמידים גדולים יותר.‘

נזכור כי השערות המחקר מתייחסות לשאלות המחקר ונבנות
על אותם משתנים שהיוו את הבסיס לשאלות המחקר.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות