עמוד קודם עמוד הבא

2.8 התקציר (Abstract)

התקציר, כשמו כן הוא: הצגה קצרה ומתומצתת של החיבור לפרקיו. בדרך כלל בתקציר המכונה גם בחיבורים ניהוליים 'תמצית מנהלים', אנו מציגים את נושא העבודה, ההנחות וההשערות מהן יצאנו, פסקה או שתיים המתארות את תכולתו של כל פרק וכן את המסקנות מאותו פרק ובסיום את המסקנות אליהן הגענו.

על פי רוב התקציר מופיע בעבודה מחקרית לתואר שני או שלישי [תזה או דיסרטציה] ולעתים גם בחיבורים מחקריים לתואר ראשון בתחום הניהול, אשר מכונים כאמור 'תקציר מנהלים'.

התקציר אמור כמובן להיות קצר ואין להאריך בו יותר משניים-שלושה עמודים, כאשר לעתים מספיקים גם פחות משני עמודים. מטרת התקציר הינה להכניס את הקורא לפני תחילת העבודה לגופו של עניין, אם כי בתמצות, במיוחד כאשר קורא מעוניין בחלק מהחיבור ובעזרת התקציר יכול להתמקד בחלק הרצוי והנדרש לו.

התקציר מופיע תמיד לפני תחילת העבודה [הקדמה או מבוא]
וממוספר באותיות לטיניות או שאינו ממוספר כלל. לפני התקציר יבואו תוכן העניינים, רשימת נספחים, תרשימים וטבלאות [אם יש].


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות