עמוד קודם עמוד הבא

2.13 זיהוי מגבלות המחקר

המחקר אינו מסתיים לעולם. במחקר אחד לא ניתן לפתור את כלל הבעיות המדעיות ואף לא בעיה מסויימת באותו זמן. מחקר עשוי להיות רק נדבך בשרשרת מחקרים ומשום כך, יש להתייחס למגבלות המחקר. מגבלות המחקר עלולות לנבוע מסיבות שונות, הן בשל השתנות גדולה בממדי האוכלוסייה הנחקרת, הן בשל רצונם של נבדקים לרצות את החוקר בתשובה לה הוא מצפה, גם אם השאלונים הינם בעילום שם. לעתים הטרוגניות הנחקרים גדולה מדי, היינו הם אינם ממוקדים באוכלוסייה ספציפית ולעתים מחקר ממוקד מדי מחייב בדיקה רחבה יותר. על מיון הגורמים המאיימים על תוקף מערכי מחקר ניסויים, ניתן לקרוא בסיפרה של מנוחה בירנבויים (1993).

מה שניתן ללמוד ממגבלות המחקר, הינו השלב הריאלי אליו הגענו במחקר וכן על הצורך במחקרי המשך שישלימו את החסר במחקר זה. מכיוון שכך, מגבלות המחקר חיוניות ומופיעות בדרך כלל בתום סיכומו של המחקר. למרות זאת, ראוי לזהות את מגבלות המחקר כבר בשלב זה של התהליך.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות