עמוד קודם עמוד הבא

2.9 כתיבת הקדמה

ההקדמה נדירה מאוד בחיבורים אקדמיים לתואר ראשון. בדרך כלל מופיעה הקדמה רק בחיבורים אקדמיים [תזות ודיסרטציות] לתארים מתקדמים ומתארת על פי רוב את נגיעתו האישית של הכותב בחיבור.

מאחר והחיבור האקדמי אמור להיות אובייקטיבי ונטול נגיעה אישית, הרי שההקדמה היא המקום לפרט בו את הקשר שבין הכותב לחיבור, הן כתוצאה מאירוע שקרה לו, מאנשים שהכיר, משיחה שניהל, מסרט שראה או כתוצאה מכל התרחשות אחרת.

ההקדמה מצטמצמת בדרך כלל ללא יותר משניים-שלושה עמודים, היא יכולה להציג את השתלשלות העניינים עד לעבודת המחקר, את האנשים בהם פגש הכותב לצורך העבודה, את האירועים בהם השתתף וכיו"ב.

למרות שההקדמה חורגת מההיבטים האקדמיים של החיבור, הרי שעליה להראות נגיעה אישית וישירה בנושא החיבור ותופיע תמיד לפני המבוא. בדרך כלל, כדאי לברר עם המרצה אם מקובל מבחינתו שתיכתב הקדמה בנוסף למבוא ואם כן, נהוג בדרך כלל לראות בהקדמה את העמוד הראשון [הממוספר] של החיבור, אך קיימים מקרים שבהם, בדומה לתקציר, אין ממספרים גם את ההקדמה ומתחילים את המבוא בעמוד מס' 1.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות