עמוד קודם עמוד הבא

4.2 מחקרים בחינוך

מחקרים בחינוך אינם עוסקים רק בתחום ספציפי. הם עשויים לענות על שיטות למידה והוראה ולחילופין, על שיטות הערכה. לעתים מדובר בסוציולוגיה של החינוך, הדנה בבית הספר כסוכן סוציאליזציה ולעתים בפסיכולוגיה חינוכית. יש והמחקר עוסק במחוננים ולחילופין בטעוני טיפוח או בלקויי למידה. בכל אחד מתחומים אלה יש להשתמש באופנים שונים של מחקר, כאשר לצורך קבלת עמדות של תלמידים, הורים או מורים כלפי שיטת הוראה, בירור תחומי עניין שיש להחדירם לבית הספר וכיו"ב, ניתן להשתמש בשיטת מחקר כמותית, באמצעות סולם סגור המעיד על העדפות או לחילופין, מציג אופציות שונות לבחירה.

כאשר מדובר בהתנהגותם של פרטים או במערכת יחסים בתוך אותה אוכלוסיה, באוכלוסיות חריגות וכיו"ב ומטרת המחקר הינה לרדת לעומקו של פרט, הרי שתתאים שיטת מחקר איכותנית. לעתים ניתן להסתפק בשאלונים, אך בדרך כלל מומלץ לנקוט בשיטת התצפית.

המחקר החינוכי אינו מתמקד רק בתהליכים קיימים, אלא מושפע רבות גם מהתפתחויות היסטוריות בשדה החינוך, אשר עם השנים הפכו להיות פחות מוכרות וכיום מגלים אותן מחדש. דוגמה לכך הינה שיטת הלמידה השיתופית, שהחלה בצרפת בשנות ה20- של המאה הנוכחית.

ביבליוגרפיה עדכנית ומקובלת בתחום המחקר החינוכי וכן דוגמאות למחקרים בתחומי החינוך, ניתן למצוא בין השאר בספרים הבאים:

אבירם, ר., "מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית: ארגון א-נומלי בעולם כאוטי", בתוך: א. גור-זאב, (עורך), (1996), חינוך בעידן השיח הפוסט מודרניסטי, מאגנס, ירושלים.
בירנבוים, מ., (1993), מי מפחד מעבודת מחקר?!, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל-אביב.
צבר בן-יהושע, נ., (1990), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מסדה, גבעתיים.
קפלן, א., (1979), דרכי החקירה, מוסד ביאליק, ירושלים.
ריץ', י., (1996), הכיתה ההטרוגנית - חינוך והוראה, אונ' בר-אילן, רמת-גן.

שרן, ש., "למידה שיתופית: סקירה של שיטות ומחקר", עיונים בחינוך 52-51, 1989.
שרן, ש., ושחר, ח., (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, שוקן, תל-אביב.
Bryman, A., (1988), The Nature of Quantitative Research, Hyman, London.
Lee. W.B., Kazlauskas, E.J., “The Ecole Moderne: Another Perspective on Educational Technology”, Educational Technology, March/April, 1995.
Slavin, R., (1983), Cooperative Learning, Longman, New York.

כמובן שאין להסתפק אך ורק בספרים אלה וניתן למצוא ספרות מורחבת לפי הנושא הנדרש בספריות המקצועיות, כפי שניתן לראות במקורות שבסוף הפרק.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות