עמוד קודם עמוד הבא

2.1.2 מצב המחקר

מצב המחקר מתייחס באופן בלעדי למחקרים שנעשו בתחום הנחקר ואמורים להוות תשתית למחקר ומקור שממנו תישאב השערת המחקר. מצב המחקר אינו כולל תיאוריות, ספרות הבהרה או כל מקור שאינו מחקר המציג תוצאות העשויות להוביל אותנו להשערת המחקר. גם ספר של מומחה בתחום הנחקר, המסתמך על מחקרים אחרים או על ספרות אחרת, אינו בחזקת מצב המחקר, אלא רק כאשר אנו עוסקים במחקרים ממש.

כאשר אנו מציגים את מצב המחקר, אנו מציינים בדרך כלל את שם החוקר או החוקרים ואת השנה בסוגריים, לאחר הצגת מסקנתם. למרות שמחקר יכול להתפרש על פני מאה עמודים ויותר, הרי שבפרק מצב המחקר, אין לכתוב יותר מאשר תימצות בן שורות בודדות של מסקנת המחקר וכאמור, ציון המקור. הדבר נכון גם לגבי כל סקירת הספרות.

דוגמה להצגת מצב הספרות:

שרן (1978) טוען כי ככל שגדלה כיתת הלימוד, כך יורדת רמת הריכוז של התלמידים. באזורי מצוקה לומדים הילדים בכיתות המגיעות עד 45 תלמידים והדבר תומך בכך כי תלמידים משכבות עניות זוכים לחינוך ברמה נחותה (ריץ', 1996).


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות