עמוד קודם עמוד הבא

5.4 מקרא ודתות

חקר המקרא וחקר הדתות הינם גם כן ענפים שונים, אולם גם בהם ניתן ללמוד ממידע היקפי על תחומים מסויימים. המקרא יכול להעיד על תהליכים דתיים, פוליטיים וחברתיים ואילו ממצאים ארכיאולוגיים [כמגילות ים המלח] או פרשניים עשויים להעיד על המחקר המקראי.

קיימים יחסי גומלין בין חקר המקרא לבין מחקרים היסטוריים לגבי אותה תקופה. כפי שמחקרים היסטוריים בתקופת המקרא מבוססים על המקרא ופרשניו, כך גם מחקרים העוסקים במקרא מבוססים על המחקר ההיסטורי באותה תקופה. לצורך המחקר המקראי יש צורך לעתים לפענח תעודות מסויימות, כתבים, לערוך השוואת היסטוריות בין תהליכים שהתרחשו במקומות שונים ובכך להגיע למסקנות הנוגעות לשאלת המחקר.

חקר הדתות נובע במידה רבה דווקא מתהליכים סוציולוגיים שהתרחשו ובמידה רבה, ניתן לראות את חקר הדתות כענף במחקר הסוציולוגי. יחד עם זאת, קיימים מוטיבים פרשניים, התפתחויות מיסטיות וכן מהלכים היסטוריים [למשל מלחמות, הגירה וכו'], אשר הובילו לתהליכים דתיים ומתוך קישור התהליכים השונים, ניתן להגיע למסקנות השונות.

כמו בהיסטוריה ובספרות, יש להתמקד גם במקרא וגם בחקר הדתות בתקופה או לחילופין, בתופעה וכן בפרשנויות מקבילות המושלכות על תופעות דומות וזאת כדי לראות את הדומה והשונה, להבדיל ביניהם ולברור את מה ששייך ומה שרלבנטי לצורך ההגעה למסקנות.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות