עמוד קודם עמוד הבא

2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן

ניתוח הממצאים, כאמור, מציג מגמה ראשונית של המענה לשאלות המחקר. עוד קודם שניגש להצלבות הנתונים, כבר יש להביא בחשבון מספר בעיות שיש להתייחס אליהן בניתוח הממצאים.

קיימת בעיה בקשר שבין המספרים לממוצעים. ממוצע עלול להיות בעייתי, כאשר הקטבים בין הנתונים השונים גדולים מאוד. למשל, אם ארבעה תלמידים קיבלו ציון 100 ושישה תלמידים קיבלו ציון 55, הרי שבממוצע הציון של כל אחד מהעשרה הוא 77. בכך חוטאת התוצאה הן כלפי התלמידים המצטיינים, אשר המסקנות ממנה יפגעו ברמת התקדמותם, והן כלפי התלמידים החלשים יותר, שהמסקנות השגויות כתוצאה מהממוצע, תובלנה לרמת לימוד שעלולה להיות קשה מדי עבורם.

לשם כך קיימת סטיית התקן, אשר נקבעת באופן ספציפי לגבי כל מחקר ולגבי רמת הגמישות שאנו מקנים לממצאים. אם אנו מעוניינים לברר רמת הכנסה של קהילה שבה משולם מס יחסי על ההכנסה לטובת קהילה, הרי שהממוצע הרב-שנתי עשוי להיות בעל משמעות גם אם חלקה של הקהילה מורכב מעשירים וחלקה מעניים. במקרה זה סטיית התקן יכולה להיות גבוהה והדבר לא יפגע בתוצאה הסופית של המחקר. לעומת זאת, בדוגמה שהצגתי עם התלמידים, הרי שהממוצע עלול לפגוע בשתי הקבוצות, החזקה והחלשה, ועל כן יש להקפיד שמעבר לסטיית התקן, תיערכנה בדיקות נוספות כמו למשל הצלבת הנתונים אותה ציינתי.

אם סטיית התקן אינה גדולה, הרי שמהימנות הממצאים הראשונית גבוהה למדי והדבר עשוי להיתמך בהצלבת הנתונים, אשר תופיע בדיון בממצאי המחקר.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות