עמוד קודם עמוד הבא

2.14 סיכום, מסקנות והמלצות

בסיכום עבודת המחקר מופיעות מסקנותיו של המחקר והתוצאות שהתקבלו מממצאי המחקר ביחס לממצאיו. לעתים המסקנות ברורות יותר ולעתים הן מוטלות בספק. לעתים הממצאים תומכים בכל השערות המחקר ולעתים חלק מהשערות המחקר מופרכות על ידי הממצאים. לאחר הדיון מופיע פרק הסיכום, שבו יפורטו בקצרה ממצאי המחקר ומסקנותיו כנקודת ציון לקראת מחקרים נוספים שיבואו בהמשך בתחום.

המלצות המחקר מוששתות כאמור על מגבלות המחקר ועל כן, בהתאם למגבלות המחקר יש להמליץ על מחקרי המשך הנראים חשובים לתחום ועשויים לתרום לצורך השלמת המחקר ועיגול הפינות, כדי שבעתיד ניתן יהיה להכיר את התחום באופן ברור.

ברשימה להלן מספר מקורות העשויים לסייע בהסבר ויישום המחקר הכמותי:

בירנבוים, מ., (1993), מי מפחד מעבודת מחקר?!, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל-אביב.

Cody, R. P., & Smith, J.K., (1991), Applied statistics and the SAS programming language, (3rd ed.), New-York: Elsevier.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות