עמוד קודם עמוד הבא

1.3 סמינריון

העבודה הסמינריונית מהווה חיבור מקיף בנושא מסוים בתחום שבו הוטל עליך לכתוב את העבודה. עבודה זו כוללת בדרך כלל מבוא, שלושה פרקים בגוף העבודה [אם כי לעתים ניתן לכתוב פרק או שניים נוספים], סיכום וביבליוגרפיה.

העבודה הסמינריונית, כמוה - כתביעה משפטית. המבוא אמור להציג את התביעה [שלך] ואת הטענה. הפרק הראשון מהווה בדרך כלל סקירת ספרות המהווה את הרקע האקדמי לדיון בנושא. הפרק השני אמור להציג תקדימים העוסקים בנושא זה או בתחומים מקבילים שמהם ניתן ללמוד על מהות הטענה והפרק השלישי מהווה מעין דיון, המציג את מכלול הראיות והטענות, שמהן המסקנה מתבקשת מאליה. המסקנה מופיעה בשלב הסיכום, כאשר רשימת המקורות מובאת בביבליוגרפיה.

אם לצורך הראיות השונות הצגת מסמכים [צילומי תעודות, קטעי עיתונים, תמונות וכיו"ב], צרף אותם בסוף העבודה, לאחר הביבליוגרפיה, כאשר על העמוד הראשון כתוב את הכותרת 'נספחים' ואת רשימת הנספחים על פי סדר ממוספר, כאשר יש להקפיד למספר את הנספחים המצורפים בסוף העבודה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות