עמוד קודם עמוד הבא

5.3 ספרות, לשון ובלשנות

למעשה, ספרות, לשון ובלשנות הם שלושה תחומים שונים ודרך חקירתם שונה מתחום לתחום, למרות שקיימות נקודות זהות. יחד עם זאת, אמור פרק זה לספק רק נקודות מוצא ועל כן אוחדו שלושתם בסעיף אחד.

על מנת לחקור את תחום הספרות, יש בראש ובראשונה לברר מה רוצים לחקור. לעתים מדובר בסגנון כתיבה. פעמים אחרות המחקר עוסק בדעות פוליטיות או דתיות של הכותב, ובמקרים אחרים בהשפעת סביבתו של הכותב על יצירתו.

מכיוון שכך, כאשר נחקרת יצירתו של סופר מסויים, יש בשלב ראשון לברר יסודות ביוגרפיים בחייו, חוויות אותן עבר, אנשים איתם נפגש, סופרים ומשוררים מהם הושפע, תהליכים חברתיים שעברה הסביבה וכן תהליכי שינוי השפה. כך ניתן להבין מעברים בתהליכים ספרותיים בעולם ובארץ. ניתן בדרך זו לראות כיצד דור הולך והדור הבא מביא שינוי או לחילופין, פועל על פי השפעת הדור הקודם.

ידע היסטורי חיוני לספרות, כמו גם ידע בתחומי הדתות, כתבי הקודש, בסוציולוגיה, פילוסופיה ואף בנושאים הנתפסים לכאורה כחסרי חשיבות לנושא, כמו חקלאות. מעיון בספריו של יהושע בר-יוסף למשל, ניתן ללמוד על הבנתו בתחום החקלאות וקריאה בספריו של ג'וזף הלר, עשויה ללמד על הבנתו בתחום מדע המדינה והכלכלה. למרות דברים אלה, מדובר בכתבים מרתקים לקריאה ומהנים. חקר הספרות אמור לשלב בין הגורמים המשפיעים על הסופר או המשורר לבין יצירתו. גורמי ההשפעה, כאמור, עשויים לבוא מהילדות, מהמשפחה, מהסביבה, מהחברה, מהזהות הלאומית, מרקע דתי וכן הלאה. בדיקת כל הנושאים ההיקפיים הללו בהקשר לכתיבתו של הסופר, עשויה להוביל לתיאוריות חדשות הנוגעות לכתיבתו.

בתחום הלשון המחקר נזקק בדרך כלל לכתבים המעידים על דרך הכתיבה, ההטיות, איות המילים, ביטויין ובדרך זו, תוך הכרת התקופות השונות, ניתן ללמוד על תהליכים שעברה השפה, הן כתוצאה מהתפתחותה והן כתוצאה מתקופות שקיעה או מתקופות שבהן הוקפאה באופן מלא או חלקי.

הבלשנות הינה במידה מסויימת שילוב של הטקסט הלשוני וחוקי הלשון. במהותה היא פילוסופית ומקיימת דיונים במהותן של התבטאויות שונות והגדרות שונות לפעולות השפה. ניתן לחקור תופעות בלשניות בדרך של השוואה בין טקסטים שונים בתקופה מסויימת או בתקופות שונות. השוואה זו עשויה להעיד על מגמה של תהליך המוגדר בדרך מסויימת.

המחקר הבלשני יכול להצביע על תופעות בעבר על פי כתבים מתקופה נידונה ובאותה מידה, יעסוק בתופעה בלשנית עכשווית תוך התייחסות לשפה המדוברת, לכתיבה העיתונאית ולכתיבה הספרותית. באמצעות ההשוואה בין המגמות השונות, ניתן לראות על תהליך התפתחותה של תופעה בלשנית.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות