עמוד קודם עמוד הבא

1.4 עבודת המחקר

המחקר הינו חיבור אקדמי, אשר במרכזו מתקיים מחקר בתחום מסוים, כאשר אם המחקר יגיע לממצאים הגיוניים, יהווה שלב נוסף בהתפתחותו של המחקר האקדמי. קיימים מגוון מחקרים הנוגעים למדעים השונים וכל מחקר שונה בצורה זו או אחרת ממשנהו. יחד עם זאת מקובל לחלק את המחקרים למחקרים כמותיים המשתמשים במדגם גדול של נשאלים ולמחקרים איכותניים במתארים מציאות תוך כדי עריכת תצפיות וקיום אינטרקציות שונות עם אוכלוסיית המחקר. בנוסף קיימים מחקרים העוסקים במדעי הרוח ובאומנויות ואלה פועלים בעיקר בתחומים שבין האובייקט הנחקר, סביבתו ותהליכים היסטוריים הקשורים אליו. ניתן לכנות מחקרים אלה מחקרים השוואתיים, שכן הם בודקים השפעות תרבותיות והיסטוריות תוך השוואה לאובייקט הנחקר.

במחקרים בכלל נעסוק בשער השני, אולם כל מחקר מתבסס בצורה זו או אחרת על נתונים קיימים או מקיים השוואות עם מידע קיים, כך שבמהותו הוא נחשב לחיבור אקדמי ודרך כתיבתו והצגתו זהים לזה של החיבור האקדמי, כאשר מתווספים לו גם היסודות המחקריים, כמו התהליך המחקרי, הצגת הממצאים, ריבוי טבלאות וגרפים וכיו"ב. בסיכומו של דבר גם המחקר, אשר להוציא את מדעי החברה מתבצע על פי רוב לאחר התואר הראשון, הינו חיבור אקדמי לכל דבר.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות