עמוד קודם עמוד הבא

2 פרק ב': מבנה החיבור

חיבור אקדמי אינו סיפור ועל כן גם מבנהו אמור להיות ברור, קריא ובעל רצף לוגי. חיבורים ראשוניים, עד רמת סמינר, מאופיינים בדרך כלל בשניים או שלושה פרקים, אם כי ניתן גם להרבות בפרקים בהתאם לצורך של הנושא הנדון. עבודות מצומצמות, מתחת לרמת פרו-סמינריון, נכתבות לעיתים אף ללא פרקים, אלא כחטיבה אחת, אולם יש צורך בהקדמה המבהיר את מהות הדיון.

מרמת פרו-סמינריון ואילך, נהוג לכתוב מבוא המציג את הנושא וכמו כן מביא בסיס לטענה שתובא בדרך כלל בסוף המבוא. לעיתים, נהוג לאחר הטענה גם להוסיף הסבר קצר של שתיים-שלוש שורות על כל פרק, תוכנו ומהותו. כאשר מדובר בעבודות מחקר, הן לתואר ראשון והן במחקרים המהווים עבודות גמר לתארים מתקדמים, מתווסף לעיתים רקע אישי למחקר וכן הסבר על מחקרים קודמים שנעשו, כאשר הדבר יפורט בהרחבה בפרק הספרות. עיקרה של כל חיבור הינו גוף החיבור, כאשר לעיתים הוא מסתיים בסיכום ולעיתים בדיון, סיכום והמלצות למחקרי המשך.

מבנה החיבור, כפי שהוא מחולק לפרקים והדרך שבה הפרקים מחולקים מבפנים, חשוב מאוד, כיוון שכך מוצגת צעד אחר צעד הדרך בה מגיע הכותב או החוקר, משלב ראשוני של הבדיקה ועד להסקת המסקנות. בנוסף לסדר הלוגי, קיימים בעבודה פרטים טכניים חשובים נוספים ובהם הסגנון, הפניה למקורות, רישום המקורות ובמקרה של מחקר, שיטת המחקר, כלומר הדרך שבה מבוצע המחקר על פי סוגו. לאחר הקדמה זו, נתייחס במהלך הפרק לכלל הגורמים המרכיבים את החיבור האקדמי ולדרך בה יש לטפל בכל אחד מגורמים אלה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות