עמוד קודם עמוד הבא

5.8 קולנוע

לקולנוע קשר הדוק לסוצולוגיה ולא לשוא. מאז תחילתו הקולנוע תיעד חברה, מלחמה, הגירה, התיישבות, טבע וכיוצא באלה. במאי הקולנוע כמוהו כבמאי התיאטרון, אוטונומי להביא לפני הצופה את התסריט על פי דרכו. במקרה זה, ניתן לראות כי חשיבותו של הבמאי עולה על חשיבותו של התסריטאי, אך שניהם מהווים חלק אינטגרלי מכלל מערכת ההפקה הקולנועית, בין אם מדובר בקולנוע ובין אם מדובר בתוכנית טלוויזיה מכל סוג שהוא.

הספרות העוסקת בתחומי הקולנוע, מציגה בין השאר היבטים סוציולוגיים ופילוסופיים ובה ניתן למצוא השלכות תורתם של סוציולוגים כמרקס ווובר, על סרטי מעחרבונים או סרטי משפחה אמריקאיים. הקולנוע שואב את חומריו מהסביבה, מהספרות, התיאטרון ובעצם, מכל דבר אפשרי. משום כך, חקר הקולנוע אמור להתייחס לנושאים רבים שאינם קשורים כלל להפקה, כי אם להיבטים אידיאולוגיים, חברתיים, היסטוריים ואחרים האמורים לספק לנו מענה לגבי מטרתו של הסרט וכוונותיו של הבמאי.
משום כך, כאשר ניגש למחקר בנושא הקולנוע, נברר תחילה את הביוגרפיה של הבמאי, את הקשרים שלו עם הסביבה. באיזו סביבה הוא חי. איזה רקע דתי, אתני, לשוני היה לו. רצוי אף לעשות פעולה דומה לגבי התסריטאי, כאשר פעולה זו אמורה להבהיר מהיכן שאב התסריטאי טקסטים שונים הנראים לנו כהברקה, אך סביר להניח שיש לכך מבוא במהלך החוויות שפקדו אותו עד שהגיע לתהליך הכתיבה. ראוי גם להתייחס לשחקנים. ישנם שחקני אופי האמורים לספק לסרט את האווירה מלכתחילה ואחרים המסייעים ליצירתה בעצם השתלבותם בהפקה. כפי שניתן לראות, כמו בארכיאולוגיה ובספרות, במקרא או בתיאטרון, גם בקולנוע ניתן ללמוד על אלמנטים שונים מתוך השוואה, הן להיבטים היסטוריים-חברתיים והן להשפעות שיש לקולנוע זר על סרטים מסויימים, על ז'אנר מסויים או על במאי מסויים שהגיע מאותה חברה ופעל בה או הושפע מאחד מבמאיה. במקרה זה, ראוי להשוות בין הסרטים של אותו במאי ובין הסרטים הזרים מהם, סביר להניח, שאב את השראתו.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות