עמוד קודם עמוד הבא

2.4 ראשי הפרקים

ראשי הפרקים הינם בעלי חשיבות רבה ומהווים למעשה את השלד הראשוני של העבודה. כדי להכין את ראשי הפרקים, יש להכיר את הרקע לעבודה מלכתחילה וכדאי לקרוא לשם כך מספר מקורות כלליים המציגים את הנושא באופן רחב, גם אם הוא שטחי. מקורות כאלה יכולים להיות אנציקלופדיות או לחילופין, מאמרים קצרים המציגים את הנושא ומספקים מושג ראשוני לגביו.
לאחר הכרה ראשונית של הנושא, יש למצוא מקורות העשויים לתרום לחיבור. [על הצורך במקורות ודרכי החיפוש, ניתן ללמוד בפירוט בשער השלישי]

לאחר שהכרנו את הנושא, על הכותב לדון בהתפתחותו על פי סדר הגיוני. אם מדובר בסוגיה היסטורית, הרי שניתן לדון בכך על פי ציר הזמן ואילו אם מדובר בסוגיה ניהולית, ניתן לפרט את הסדר ההגיוני על פי פרמטרים טכניים הנדרשים לצורך החיבור. סוגיות סוציולוגיות, אמנותיות, ספרותיות וכו', יש למדוד על פי נתוני התפתחות היסטוריים, חברתיים, אמנותיים וכיוצא באלה.

למשל, חיבור העוסק באיסלאם האיראני ובנצחונו על השאה, מביא בראש ובראשונה את הרקע לחיסול שלטון השאה ולאחר מכן מציג, בפרק השני, את הדרך שבה בחרו אנשי הדת לחזק את מעמדם על ידי שיתוף פעולה עם קבוצות אופוזיציוניות נוספות. רק לאחר שהובהר תהליך מיגורו של השאה, שלא נבע דווקא מסיבות דתיות, כאשר תהליך זה מהווה את הרקע להשתלטות האיסלאם והוא משותף לא רק לגורמים דתיים, כי אם גם לגורמי שמאל ואחרים, ניתן להתחיל לדון בשלב שלאחר מיגור השאה, היינו השלב שבו המהפכה הייתה בשלבים ראשונים וגורמי הדת, שרצו להשתלט על איראן, בחרו לשתף פעולה עם קבוצות אחרות במקום להיאבק בהן, וזאת כדי להקל על תהליך השתלטותם על המדינה. השלב השלישי הינו השתלטות האיסלאם על איראן, תוך דחיקתן של הקבוצות הלא-דתיות ששיתפו פעולה עם הגורמים הדתיים בשלבים הראשונים, כאשר בסיכום עשויה להתברר אמיתות הטענה המוצגת במבוא. [לגבי המבוא והטענה, ראה סעיפים 2.5. ו- 2.5.1. בפרק זה ולגבי הסיכום ראה סעיף 2.7. בפרק זה.] לפיכך, יהיו ראשי הפרקים בחיבור זה כדלהלן:

ראשי פרקים
מבוא
פרק א' - הרקע לחיסול שלטון השאה
פרק ב' - שיתוף פעולה של אנשי הדת עם קבוצות אחרות בהתנגדות לשאה
פרק ג' - השתלטות האסלאם על איראן
סיכום
ביבליוגרפיה

כל חיבור אקדמי מתחיל במבוא ומסתיים בסיכום, כאשר מבחינת ראשי הפרקים המוצעים, אלה הגבולות הרלבנטיים של החיבור. כמובן שיש תוספות, כמו הקדמה [ראה סעיף 2.9. בפרק זה] או ביבליוגרפיה [ראה סעיף 3.1. בפרק הבא], אך בכל האמור לגבי מבנה החיבור ודרך חלוקתו, הרי שהכותב מתחיל במבוא, מסיים בסיכום, כשגוף החיבור ביניהם, כפי שראינו בדוגמה מהשתלטות האיסלאם על איראן וכפי שנוכל לראות בדוגמה הבאה, הלקוחה מחיבור סמינריוני העוסק בז'אנר ומיגדר בקולנוע האמריקאי:

ראשי פרקים
מבוא
פרק א': ז'אנר וג'נדר בקולנוע
פרק ב': המגדר בחיי המשפחה בסרט האמריקאי
2.1. "רגטיים" למילוש פורמן (1971)
2.2. "הסנדק" לפרנסיס פורד קופולה (1971)
2.3. "חנה ואחיותיה" לוודי אלן (1986)
פרק ג': מין וז'אנר
סיכום
ביבליוגרפיה

הכנת ראשי הפרקים לעבודה מחקרית לתואר מתקדם מורכבת יותר ויש להתייחס בה למבנה המחקר כפי שמפורט בשער השני. כאשר מדובר במחקר כמותי, הרי שקיים צורך בנוסף למבוא גם בסקירת ספרות, המהווה את ארגז הכלים של החוקר, גורמים נוספים כמו ניתוח הפוטנציאל העסקי בדוגמה שלפנינו, העוסקת בתחום הניהול, פרק מתודולוגי המציג את שיטת המחקר, כלי המחקר ותוצאותיו; פרק דיון הקושר את כל הקצוות, סיכום ומסקנות, כאשר לעבודה בתחום הניהול קיימות גם תוספות, כדוגמת בחירת האסטרטגיה העסקית:

ראשי פרקים
תקציר
מבוא
פרק א: סקירת ספרות
1.1. מניעים
1.2. הפנאי
1.3. האסטרטגיה העסקית
1.4. קהל היעד
פרק ב: ניתוח הענף
פרק ג: ניתוח פוטנציאל היחידה העסקית - נופש מקצועי-משולב
3.1. מודל קבוצת יועצי בוסטון - BCG לסיווג מוצרי הפירמה
3.2. מודל "חמשת הכוחות" של פורטר
3.3. מודל היהלום של פורטר
3.4. אילוצי הPEST-
.3.5 SWOT
3.6. ה- 4P
פרק ד: המחקר
4.1. תיאור כללי של המחקר
4.2. מטרות המחקר ושאלות המחקר
4.3. השערות המחקר
4.4. הגדרת המשתנים ודרך מדידתם
4.5. כלי המחקר
4.6. אוכלוסית המחקר
4.7. הליך המחקר
4.8. מגבלות המחקר
4.9. הממצאים
פרק ה: בחירת אסטרטגיה
פרק ו: דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

לגבי מבנה החיבור המחקרי אעסוק בהרחבה בשער השני, אולם חשיבות ראשי הפרקים הינה זהה בכל סוג של חיבור, מאחר ועל פי ראשי פרקים אלה ניתן לארגן את תכני החיבור מכל סוג שהוא.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות