עמוד קודם עמוד הבא

2.4 שאלות המחקר

לאחר הגדרת המשתנים, עלינו להגדיר ולחבר את שאלות המחקר. שאלות המחקר מהוות את השאלות שעליהן מתבסס המחקר כולו ולמעשה, התשובות לשאלות אלו אמורות להיות ממצאי המחקר. משתני המחקר מורכבים ממשתנים, היינו כיצד משפיע המשתנה הבלתי-תלוי על המשתנה התלוי. את המשתנים התלויים והבלתי-תלויים אנו קובעים על סמך השיקול ההגיוני הנובע ממטרת המחקר. בדוגמה שהצגתי לעיל, תוכל לבוא שאלה שתנוסח: כיצד תשפיע מוכנותם של לקוחות להשקיע סכום כסף מסויים ברכב על מכירתם של מכוניות בעלות נפח מנוע גדול? במקרה זה מוכנותם של הלקוחות להשקיע תהיה המשתנה הבלתי-תלוי ואילו המשתנה התלוי יהיה מכירת רכבים בעלי נפח מנוע גדול. אם השאלה מתייחסת לחינוך, נוכל לשאול: כיצד משפיעה ההוראה בקבוצה קטנה על הישגיות התלמידים? במקרה זה המשתנה הבלתי-תלוי יהיה ההוראה בקבוצה קטנה ואילו המשתנה התלוי בו יהיו הישגי התלמידים.

מטרת המחקר עשויה להבהיר לנו את צרכיו ועל כן, יש להקפיד ולברר מה חשוב לנו לדעת [המשתנה התלוי] כתוצאה מהשפעה של גורם אחר [המשתנה הבלתי-תלוי].


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות