עמוד קודם עמוד הבא

4.1 שיטות מחקר

יש לזכור כי מחקר אינו מתבצע על אוכלוסייה אחידה ביכולת התגובה שלה. הדבר יכול לנבוע כתוצאה של גיל [בגילאים מסויימים, גם באוכלוסייה רגילה, לא ניתן לצפות לתשובות בכתב ואף לתשובות בעל פה מפעוט ואף מילד שאינו מבין כיצד למלא שאלון מסוג מסויים]. לעתים המחקר מתבצע באוכלוסייה שאינה יודעת קרוא וכתוב או באוכלוסייה המוגבלת מבחינה שכלית וכיוצא באלה.

אוכלוסיית המחקר מהווה בדרך כלל גורם ראשוני לשיטת המחקר. אוכלוסייה המוגבלת מסיבה כלשהי ומנועה מלענות על שאלון סגור, אינה יכולה לשתף פעולה ומשום כך, ככל הנראה, נזדקק במקרים כגון אלה לשיטת מחקר איכותנית, בין אם בתצפיות, ראיונות בעל-פה או מידע המושג על ידי אינפורמנטים. ראיונות ומידע המושג מאינפורמנטים, עשויים לסייע שכמדובר באוכלוסייה המסוגלת לתקשר, אך אם מחקר נעשה על תינוקות או לחילופין, על אוכלוסיית אוטיסטים, שבט שהתגלה ולא ניתן לתקשר בשפתו בשלב ראשוני או אוכלוסיית בעלי חיים, נזדקק לתצפיות ולתיעוד הפעולות, כדי ללמוד על שיטתיות ומחזוריות בפעולותיהם, על ריטואלים ומנהגים שונים וכו'.

אוכלוסיית המחקר מחלקת מלכתחילה את שיטות המחקר הקיימות לאפשרית או לחילופין, ליעילה ולכאלו שאינו אפשריות או לחילופין, אינן יעילות. אם מעוניינים לדעת כמה שעות בממוצע צופה אדם בעל דעות שמלאניות בטלוויזיה וכמה שעות אדם בעל דעות ימניות, הרי שאין טעם במחקר איכותני, משום שהדבר עשוי להתברר על ידי תפוצה גדולה ככל הניתן של כלי כמותי. באמצעות שאלון ניתן להגיע למספר רב של נחקרים בתוך זמן קצר ולהגדיל את המהימנות הסטטיסטית של התשובה. אם ניקח לחילופין את שיטת הראיונות, הרי שנוכל לראיין מעט מאוד מקרים פרטיים שלא יעידו על הכלל.

שיטת המחקר [איכותנית או כמותית] הינה ההחלטה הראשונה שעושה החוקר ולאחריה יש לבחור תת-שיטה שתהיה המתאימה ביותר למחקר. את תת-השיטה נוכל להגדיר גם כמכשיר מדידה, ועד כמה שנראה כי מספר מכשירי המדידה מצומצם, הרי שיש מאות כאלה וניתן למצאם בקטלוגים ובספרים שונים. בין השאר, ניתן למצוא בהם מידע על מאות מכשירי מדידה כמותיים וכן אלפי מבחנים ושאלונים בהתאם לצרכים. כאמור, אין סעיף זה בא להורות שיטות מחקר, שכן לו הייתי ניגש לכך, היה עלי לחבר אנציקלופדיה שלמה ועדיין לא היו נכנס בה כל המידע הנחוץ. מאידך, קיים קטלוג מאוחד לכלי מחקר המצויים בספריות האוניברסיטאות בארץ – דבר האמור לסייע בידי הסטודנט הפועל בארץ. אם קיים רצון להכיר מכשירי מדידה, שאלונים או מאמרים נוספים בנושא מהעולם, ניתן למצוא זאת בעמ' 112-109 בספרה של בירנבויים (1993).

להלן הערכים הביבליוגרפיים:

בירנבויים, מ., (1993), מי מפחד מעבודת מחקר?!, מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה לאור, תל-אביב.

הקלין, מ., (עורכת), (1989), קטלוג מאוחד לכלי מחקר, (זיעור – להשיג בספריות השונות למדעי החברה).

לגבי שיטות הנוגעות למחקר איכותני, כדאי להסתכל בביבליוגרפיה שבסוף הפרק העוסק במחקר איכותני.


עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות