עמוד קודם עמוד הבא

2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר

השיטה במחקר כמותי היא בדרך כלל שיטת השאלון הסגור. השאלונים הסגורים המקובלים הינם של:
 1. סולם
 2. שאלות של כן ולא
 3. שאלות המציגות אופציות שונות.
 • בשיטת הסולם, וישנם מספר סוגי סולמות, מובעת בדרך כלל הסכמה מוחלטת עם הנאמר בשאלה בקצה האחד של הסולם וחוסר הסכמה מוחלט בקצהו השני. השאלה בדרך כלל מנוסח כאמירה ולא כשאלה והסולם נע בדרך כלל בין 5 ל7- אפשרויות. דוגמאות לשאלות כמותיות המתבססות על סולם:
 • אהיה מוכן לשלם סכום גבוה יותר עבור רכב עם נפח מנוע גדול 1 2 3 4 5
 • למרות שיש לי אמצעים, אעדיף רכב קטן בעל מנוע חסכוני 1 2 3 4 5
 • כשאנחנו מעט ילדים בכיתה אני מבין יותר טוב את החומר 1 2 3 4 5 6 7
יש לשים לב לשני דברים בשאלות הסגורות מסוג זה. האחד – השאלה אמורה להיות מנוסחת באופן הברור ביותר לנחקר. הנחקר אינו מדען ואינו בקי בשפה המקצועית. השני – יש להבהיר לנחקר כי בשאלות אלו קוטב אחד של הסולם הינו התנגדות מוחלטת והשני – הסכמה מוחלטת. בהסבר שלפני השאלות, יש להבהיר לנחקר כי 5 למשל, משמעותו מסכים בהחלט, 4 משמעותו מסכים, 3 משמעותו קצת מסכים וקצת לא מסכים, 2 משמעותו לא מסכים ו1- כלל לא מסכים.

שפת השאלון "תתורגם" מהשפה המקצועית בהתאם למטרות המחקר, שאלותיו והשערותיו ותנוסח בשפה פשוטה, כאשר הממצאים "יתורגמו" בחזרה לשפה המקצועית על ידי החוקר. בסעיף כלי המחקר, יש לפרט את דרך עשיית המחקר.

השאלות של כן ולא מתייחסות לשתי אפשרויות קיימות, כמו:
 • ברשותי רכב 1 – כן 2 – לא
 • ברשותי דירה משלי 1 – כן 2 – לא
 • מעשן 1 – כן 2 – לא
הסוג השלישי של השאלון הסגור הוא שאלות המבטאות מספר אופציות. לדוגמה:
 • אני יוצא לחופש. 1– פעם בשנה; 2 – פעמיים בשנה; 3 – 3 פעמים בשנה; 4 – 4 פעמים או יותר.
 • אני מעדיף ללמוד. 1 – רק מקצועות עיוניים; 2 – רק מקצועות מעשיים; 3 – הכל חוץ מספורט; 4 – בעיקר ספורט; 5 – כל מה שיש; 6 – שום דבר לא.
בכל השאלות על הנחקר לסמן בעיגול את המספר המציין את התשובה המתאימה לדעתו.

לעתים יש לשלב במחקר מספר סוגי שאלות, כדי לקבל את התמונה השלמה במחקר. בנוסף לכך, קיימות שאלות הנוגעות למצבו הכלכלי של הנחקר, להשכלתו, למצבו המשפחתי ולנושאים שונים הקשורים לפרטיותו. שאלות אלו מכונות "שאלות דמוגרפיות" והן נרשמות כדרך שנרשמות השאלות בעלות מספר אופציות. מטרתן של שאלות אלו למקד את ממצאי המחקר וניתוחו.

בתיאור כלי המחקר יש לפרט את השלבים השונים של חיבור השאלון, את הטכניקות בהן משתמש החוקר ומדוע בחר בטכניקה זו. לצורך היכרות עם סוגי הסולמות והשאלונים, ניתן לעיין בסיפרה של מנוחה בירנבויים (1993) "מי מפחד מעבודת מחקר?!".

ספרי עזר שבהם ניתן למצוא שאלונים [כלי מחקר]:
הלקין, מ., (עורכת) 9198, קטלוג מאוחד לכלי מחקר, ירושלים
Beere, C/A/, (1979), Women and women's issues: A handbook of tests and measures, Jossey-Bass, San Francisco.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות