עמוד קודם עמוד הבא

4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול

פרק זה אינו דן בתהליך המחקר עצמו, אלא מציין בקצרה תוספות העשויות להיות חיוניות למחקרים בתחומי החברה והניהול. בין אם מדובר בשיטות מחקר, הרי שאלו נחוצות כאשר המחקר עוסק בתחומים במדעי החברה, במדעי ההתנהגות או בניהול. כאשר מבצעים מחקר, אין שיטה אחת המתאימה לכל סוגי המחקרים, כי אם קיימים מחקרים שעדיפה עליהם שיטה אחת ומחקרים אחרים – שיטה אחרת. גם בתוך המחקר הכמותי או המחקר האיכותני קיימות שיטות שונות ודרכים מגוונות כדי להפיק את המירב מהמחקר, ולשם כך יש להכיר את שיטות המחקר, כדי לדעת לבחור את השיטה האידיאלית.

כאשר עוסקים בניהול, חוקרים מדי פעם פוטנציאל מסחרי של פרוייקט או מוצר ולשם כך קיים צורך להתאים אסטרטגיה הנובעת מהמחקר. בדרך כלל קשה להעלות מסקנות או להמליץ על דרך מתאימה להחדרת מוצר, שירות וכו' ללא האסטרטגיה. אין בפרק זה כדי להסביר בפירוט את הנושאים, אלא כדי לתת עליהם מושג ולהפנות לספרים המתמקדים אך ורק בתחומים אלה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות