עמוד קודם עמוד הבא

3.2 תצפיות

התצפית כשמה כן היא. בתצפית מתבונן החוקר על האובייקט אותו הוא מעוניין לחקור ומתעד כל פרט מהתנהגותו של הנחקר הנוגע לנושא הנחקר. במחקר הדן בהוראה, יתאר החוקר דרך התנהגותם של תלמידים בכיתה. עליו לציין במדוייק את התהליך מרגע כניסתו של המורה, את דבריו והתנהגותו של המורה, את כניסתם של התלמידים, דרך ישיבתם, התבטאויותיהם, התפרצויות, שתיקה חריגה, תלמידים שנרדמים, התייחסויות מתבקשות או שאינן מתבקשות של התלמידים לדבריו של המורה והתייחסותו של המורה לדברי התלמידים. התצפית אמורה להציג את הדברים כפי שהם, מבלי להוסיף פרשנות אישית. אם החוקר עוסק בטקס אתני כלשהו, עליו להציג את דרך הגעתם של האנשים, התייחסותם לסביבה, תנועותיהם, יחסים היררכיים הבולטים בשטח, דרך קיום הטקס, תגובות המשתתפים לטקס ולסביבה, סיום הטקס וצורת ההתפזרות. כאמור, לתאר כל פרט הרלבנטי למחקר, וזאת מבלי לתת פרשנות אישית.

התצפית הינה שיטת מחקר איכותנית והתיאור הנובע ממנה, אמור לשמש את החוקר בהמשך כדי שיוכל לענות על שאלות המחקר, לדון בממצאים וזאת בשלב שלאחר התצפית, אשר אמורה להביא, כאמור, את הדברים כפי שהם בדיוק ללא התערבות כלשהי של הצופה. כאשר משתמשים במחקר ביותר משיטה אחת, ניתן יהיה בדיון לערוך סינתיזה של ממצאי השיטות השונות.

[עיין למשל במקורות הבאים שבנספח II: לוצאטו, 1995; פיטרס, 1988; Bolton, 1995]

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות