עמוד קודם עמוד הבא

3.3 תצפית משתתפת

התצפית המשתתפת דומה במידה רבה לתצפית, אלא שבה הופך החוקר להיות חלק ולו שולי מהקבוצה הנחקרת. בכך יכול הצופה לתאר את החוויה בגוף ראשון ויחד עם זאת להוות חלק מהאינטראקציה אותה הוא מתאר. התצפית המשתתפת עונה יותר על השאלה "מה עשינו?", מאשר "מה עשו?". למרות שמדובר בגוף ראשון, הרי שהתיאור של הקבוצה עשוי להיות גם בגוף שלישי בעת שהדבר נחוץ. התיאור בתצפית המשתתפת חייב להיות בקריטריונים של התצפית כפי שעמדתי עליה בסעיף הקודם, היינו לא להוסיף ולא לגרוע מתיאור המתרחש, אלא לתאר את הדברים כמות שהם ובכללם האינטראקציות שבין החוקר לסביבה שבה הוא משתתף והאינטראקציות של חברי הקבוצה בינם לבין עצמם כאשר החוקר אינו שותף לפרטים כלשהם, ולהביא את הדברים כהווייתם. כמו בתצפית, גם בתצפית המשתתפת, יהווה תיאורים אלה את הבסיס לדיונים ולניתוחים השונים בשלב מאוחר יותר במחקר.

[עיין למשל במקורות הבאים המפורטים בסוף הפרק: כרמלי, 1991; דשן, 1998.]

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
   1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
   1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
      1.1 המחקר הכמותי ושלביו
         1.1.1 החקירה הכמותית
         1.1.2 החקירה האיכותנית
      1.2 האינדוקציה והדדוקציה
      1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
      1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
   2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
      2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
         2.1.1 סקירת הספרות
         2.1.2 מצב המחקר
      2.2 מטרות המחקר
      2.3 המשתנים
      2.4 שאלות המחקר
      2.5 השערת המחקר
      2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
      2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
      2.8 הליך המחקר
      2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
      2.10 ממצאי המחקר
      2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
      2.12 דיון
      2.13 זיהוי מגבלות המחקר
      2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
   3 פרק ג': המחקר האיכותני
      3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
      3.2 תצפיות
      3.3 תצפית משתתפת
      3.4 אינפורמנטים וראיונות
      3.5 שאלונים פתוחים
      3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
      3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
   4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
      4.1 שיטות מחקר
      4.2 מחקרים בחינוך
      4.3 אסטרטגיות בניהול
   5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
      5.1 המחקר ההשוואתי
      5.2 היסטוריה
      5.3 ספרות, לשון ובלשנות
      5.4 מקרא ודתות
      5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
      5.6 ארכיאולוגיה
      5.7 תיאטרון
      5.8 קולנוע
      5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות